Software Design - Business - Leadership

Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

Log in to your course web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Kursen syftar till att integrera teknologens tidigare studier i programvarudesign, ekonomi och ledarskap genom att studera problem som är så sammansatta att de kräver kompetens från flera områden för sin lösning. Kursen är en projektkurs och den är helt integrerad i kursen DH2655, Kooperativ IT-design. PEL-studenternas uppgift är att, utöver arbetet med programvarudesign tillsammans med KID-studenterna, självständigt analysera, värdera och föreslå lösningar på de frågor om ekonomi och ledarskap som programvarukonceptet väcker. Frågorna ska belysas utifrån kunskaper inhämtade från litteratur, från egna analyser och från det gemensamma programkonstruktionsarbetet. Teknologerna ska systematiskt och metodologiskt presentera val av teori, metod samt hur resultatet från det empiriska arbetet relaterar till tillgänglig kunskap angående programvarudesign, ekonomi och ledarskap. Det praktiska projektarbetet är företagsanknutet och det ger god insikt i konkreta problem och utmaningar som blir synliga då frågorna om ledarskap och ekonomi integreras med problemlösning inom människa-datorinteraktion.

Teachers

No activity in the past month. Go to News feed to see older activity

Feedback News