Signals, Systems and Transforms

Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

Log in to your course web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

HF1011

Signaler, system och transformer

---------------------------------------------------------------------

Kursen är en programkurs för högskoleingenjörsprogrammen Elektroteknik och Medicinsk teknik.

Utbildningsnivå: grundnivå

Betygsskala: A, B,C, D, E, Fx, F

Examination:

TEN1 6 hp, A, B, C, D, E, Fx, F

LAB1 2 hp, P, F

Slutbetyg på kursen grundas på båda momenten. Beygsskala: A-F

 

Examinator och lärare: Inge Jovik

Kursmål
Efter fullgjord kurs ska studenten kunna
• förstå och använda begreppen system, signaler och modeller
• konstruera matematiska modeller av signaler och system
• beskriva och analysera såväl tidskontinuerliga som tidsdiskreta signaler och system i både tids- som frekvensplanet
• förstå och använda grundläggande begrepp som stabilitet och prestanda
• förstå begreppen sampling, diskretisering och aliasfenomen


Kursinnehåll
• Differentialekvationer och differensekvationer
• Fourieranalys, Fouriertransform, Laplacetransform och Z-transform
• Beskrivningar av system och signaler i tids- och frekvensplanet mha tillståndsmodeller och överföringsfunktioner
• Grundläggande egenskaper hos linjära system i tids- och frekvensplanet
• Matematiska modeller av fysikaliska system och signaler
• Sampling, diskretisering, aliasfenomen
• Modellering och simulering mha MATLAB/Simulink

Behörighet
Kunskaper motsvarande kursen ”Analys och linjär algebra” (HF1008) eller motsvarande

 

Genomförande:

18-20 föreläsningar

7 räkneövningar

6-8 laborationstillfällen

Teachers

New event

Wed 26 aug 13:00-15:00 Föreläsning Location: T3

No activity in the past month. Go to News feed to see older activity

Feedback News