Electrochemical Energy Devices

Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

Log in to your course web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

The overall aim of the course is to let the participants attain knowledge about operating principles, materials, design, applications and system aspects of electrochemical energy devices, within the categories batteries, fuel cells, electrochemical solar cells and supercapacitors.

This course mainly uses Bilda. The activity in Bilda is open to course participants. If you experience problems gaining access, please contact Mårten Behm, course responsible.

Övergripande mål är att deltagarna ska skaffa sig kunskaper om funktionsprinciper, material, utformning, tillämpningar och systemaspekter för olika elektrokemiska energiomvandlare inom kategorierna batterier, bränsleceller,elektrokemiska solceller och superkondensatorer.

Kursen använder huvudsakligen Bilda. Aktiviteten i Bilda är öppen för kursdeltagare. Om du har problem att komma in på aktiviteten, kontakta kursansvarig Mårten Behm.

Teachers

Feedback News