Kursanalys

Kursen LH216V Utveckla lärandet med betygskriterier gavs av Viggo Kann i november-december 2013, vilket var den fjärde kursomgången av kursen. Kursen är en del av betygskriterieprojektet som fakultetsrådets utbildningsutskott tagit initiativ till.

Kursdata

Kursen bestod av två halvdagars undervisning och två inlämningsuppgifter. För detaljer om kursupplägget och lärare på kursen, se kurs-PM.

Här är kursresultat per 17 januari 2014:

omgång deltagare dag 1 klara med allt utom uppgift 2 % helt klara aktivitets- och examinationsgrad
totalt 10 6 60% 5 50%

Fyra personer hade inte tid att slutföra kursen utan deltog bara vid första tillfället. En av dessa fortsatte sedan i kursomgången i januari 2014 och två andra har sagt att de vill fortsätta i kursomgången i maj.

Var och en som lämnat in uppgift 2, som huvudsakligen utgörs av betygskriterier för en egen kurs, har fått en skriftlig återkoppling på den från kursledaren.

En person som är klar med allt utom uppgift 2 har fått påminnelse och kommer förhoppningsvis att göra klart kursen inom närmaste veckorna.

Kursens lärandemål

Efter avslutad kurs ska kursdeltagaren kunna

  • redogöra för hur lärandemål, betygskriterier och examination hänger ihop,
  • formulera målrelaterade betygskriterier för en egen kurs,
  • föreslå hur examinationsmoment ska utformas så att de examinerar enligt uppställda betygskriterier,
  • kritiskt granska egna och andras uppställda betygskriterier,
  • redogöra för olika sätt att väga samman betyg till ett slutbetyg och vilka effekter dessa kan få.

Sammanfattning

Kursen har fungerat mycket bra både till innehåll, upplägg och examination. Därför har bara små ändringar gjorts till denna kursomgång.

Kursutvärdering

I slutet av första dagen har alla elever fått fylla i en tvåminuters minienkät med två frågor: vad har varit mest intressant/tankeväckande och vad vill du ha svar på nästa gång. Svaren har visat att kursdeltagarna har fått många nya tankar och har använts till att finjustera vad som tagits upp under andra dagen. Till exempel har jag skickat alla frågor som varit relevanta för studenter till kursens studentassistenter som den andra dagen svarat på dessa frågor ur studentperspektiv.

En traditionell kursenkät har gjorts i samband med sista inlämningsuppgiften. Den har besvarats av sammanlagt 6 personer.
Resultat av kursenkäten.

Alla utom en tyckte att förkunskaperna var tillräckliga och alla att kursens anpassning till KTH-lärarens behov var bra eller mycket bra. Undervisningens omfattning, två halvdagar, ansågs lagom av de flesta; några skulle vilja ha en tredje halvdag. Kurslitteraturen av Ekecrantz ansågs bra. Alla undervisningsmoment i kursen ansågs vara lagom i omfattning av majoriteten. Båda inlämningsuppgifterna ansågs givande och lagom tidskrävande. Flera kommenterar att alla lärare borde gå denna kurs, vilket är ett mycket positivt omdöme om kursen.

Ändringar till denna kursomgång

Betygskriterierna från pilotkurserna som har körts under hösten (Molekylär struktur och Diskret matematik) har tagits upp i kursen som ytterligare exempel.

Inlämningen av uppgifter har gjorts med den nya inlämningsfunktionen i Social som har fungerat lite bättre än tidigare kursomgångar.

Under tredje kursomgången framkom idén att kamratkritiken av första inlämningsuppgiften borde lämnas in en vecka innan andra inlämningsuppgiftens slutgiltiga betygskriterier skulle lämnas in så att man har tid att ta kritiken i beaktande. Detta genomfördes denna kursomgång med gott resultat. 

Skriften Fallgropar och råd till lärare som inför betygskriterier har utvidgats även till denna kursomgång.

Kursutveckling till våren 2014

  • Anna-Karin Högfeldt kommer att ta över som kursledare för kursen. Viggo står kvar som lärare och examinator.
  • Utveckla engelskspråkigt kursmaterial till kursomgången i maj, som ska ges på engelska.
  • Lägg upp betygskriterier som utformats av tidigare kursdeltagare och provats i en verklig kurs på webben som goda exempel.
Feedback News