Gender Theory and Gender Equality in Technical Higher Education

Log in to your course web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Kursen är fullbokad vt22/Fully booked spring 2022. 

Next course offering, in English, is starting in September. Information in English and application form further down the page.

Prerequisite is the course LH231V or equivalent from KTH or another university or college.

Denna kurs ska både bidra med god kunskap om genusforskning och jämställdhet, samt ge grunder för hur denna kunskap på olika sätt kan användas för det högskolepedagogiska arbetet, både i klassrummet, i programutvecklingen samt i lärmiljöer och organisatoriskt utvecklingsarbete av högre utbildningsinstitutioner. Lärare ska kunna diskutera hur ett genusperspektiv kan integreras i sin undervisning, dvs. hur ett genusperspektiv skulle kunna utveckla ämnesinnehållet. Vidare ska lärare kunna arbeta för en könsmedveten pedagogik och integreringen av kunskap om jämställdhet i sin undervisning, i utveckling av lärmiljöer och utbildningsprogram. Syftet är att KTH:s utbildningar, lärmiljöer och organisation ska kännetecknas av jämställdhet, samt att bidra med en kunskapsutveckling inom KTH:s teknikområden med fokus på genus och jämställdhet.

Förkunskapskrav: LH231V eller motsvarande kurs från KTH eller annat universitet eller högskola.
LH225V är en påbyggnadskurs och kan räknas in i kravet på 15 hp högskolepedagogisk utbildning för anställning eller befordran till lärartjänst på KTH.

Nästa kursomgång på svenska vt2022:

Datum Tid:
3 februari 09:00-15:00 KTH Campus Valhallavägen
17 februari 09:00-15:00 KTH Campus Valhallavägen
10 mars 09:00-15:00 KTH Campus Valhallavägen
29 mars 09:00-15:00 KTH Campus Valhallavägen
25 april 09:00-15:00 KTH Campus Valhallavägen
17 maj 09:00-15:00 KTH Campus Valhallavägen
2 juni 09:00-15:00 KTH Campus Valhallavägen

Länk till översikt av samtliga högskolepedagogiska kurser

Länk till information om KTH SoTL

LH225V Gender Theory and Gender Equality in Technical Higher Education 4.5 credits

APPLICATION FOR AUTUMN SEMESTER 2022/HT22

This course will both contribute with good knowledge of gender research and gender equality, and provide foundations for how this knowledge can be used in various ways for higher education pedagogical work, both in the classroom, in program development and in learning environments, and organizational development work of higher education institutions. Teachers should be able to discuss how a gender perspective can be integrated into their teaching, ie. how a gender perspective could develop the subject content. Furthermore, teachers must be able to work for a gender-conscious pedagogy and the integration of knowledge about gender equality in their teaching, in the development of learning environments and educational programs. The purpose is for KTH's educations, learning environments and organization to be characterized by gender equality, and to contribute with a knowledge development within KTH's technology areas with a focus on gender and gender equality.

Prerequisites: LH231V or equivalent course from KTH or another university or college.

LH225V is a supplementary course and can be included in the requirement for 15 credits of higher education pedagogical education for employment or promotion to teaching at KTH, KTH's requirement of 15 credits in academic teaching for employment or promotion to a teaching position.

Upcoming course offering in English, period 3 and 4, 2022:

Dates Time and place:
1 September 09:00-15:00 KTH Campus Valhallavägen
14 September 09:00-15:00 KTH Campus Valhallavägen
6 October  09:00-15:00 KTH Campus Valhallavägen
10 November 09:00-15:00 KTH Campus Valhallavägen
23 November 09:00-15:00 KTH Campus Valhallavägen
30 November 09:00-15:00 KTH Campus Valhallavägen
7 December 09:00-15:00 KTH Campus Valhallavägen

Link to an overview of all higher education pedagogical courses

Link to information about KTH SoTL

Teachers

Feedback News