Degree Project in Mechatronics, First Cycle

Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

Log in to your course web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Mekatronik

Utbildningen på masternivå i mekatronik ger nyckelkompetens för att skapa intelligenta, flexibla och användarvänliga produkter med relevans för en stor mängd tillämpningsområden. Exempel inkluderar ”intelligenta" maskiner av alla de slag från medicinsk utrustning, miljövänliga och säkra fordon, till symaskiner, robotar och interaktiva fysiska omvärldssimulatorer. Nya och förbättrade funktioner uppnås genom att kombinera mekanisk konstruktion, reglerteknik, programmering och inbyggda styrsystem.

Kursens syfte

Kursen syftar till att träna dig som student att tillämpa självständiga studieformer för att inhämta och dokumentera ny kunskap och integrera den med tidigare inhämtad kunskap som grund för produktutveckling, speciellt inom området mekatronik. Kursen syftar även till att träna din färdighet i att använda modellering och simulering som verktyg för att beskriva, förstå, analysera och utveckla nya tekniska lösningar.

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall studenten kunna:

  • Använda självständiga studieformer för att fördjupa sin kunskap inom ämnesområdet;
  • Presentera genomfört arbete i en skriftlig rapport med krav på innehåll, struktur och språk;
  • Ge en muntlig presentation av eget arbetet samt opponera på andras arbete i en större församling;
  • Formulera enklare mekatroniska problemställningar och söka lösningar med hjälp av modellering, simulering och datorbaserade hjälpmedel;
  • Utveckla/konstruera/välja en komponent eller delsystem och verifiera lösningens egenskaper, t ex genom simulering;
  • Tillämpa, värdera och integrera förvärvade kunskap och färdigheter på problem inom det valda fördjupningsområdet.

Kursens huvudsakliga innehåll

Kursen bygger på ett eget fördjupat arbete avseende någon väsentlig frågeställning eller delområde inom ämnet mekatronik. I seminarieform, men framförallt genom egen sökande, inhämtas nödvändiga kunskaper för att belysa, besvara och diskutera valda problemställningar.

Vissa delar av kursen genomförs i grupper om 4-6 studenter medan andra delar genomförs individuellt.

I kursen ingår, förutom att skriftligen och muntligen presentera en individuell uppsats, även att kritiskt granska och opponera på andras arbete. 

Teachers

No activity in the past month. Go to News feed to see older activity

Feedback News