ABE skolans sida för digitalisering av grundutbildningen

Log in to your group web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

[The ABE school's page for digitalisation of first and second cycle education - ENGLISH VERSION BELOW]

Sidan innehåller förslag på digitala verktyg som kan underlätta e-lärande men kan även användas för att dela erfarenheter och råd för digitalisering av utbildning våren 2020. 

LÄNKAR TILL GENERELL KTH INFORMATION

Rekommendationer för digitalisering av utbildning

Mot bakgrund av att KTH rekommenderar att man utökar användandet av digitala verktyg i sina kurser. Läs mer här om rekommendationer för användning av e-lärande i KTH:s kurser (covid-19). Mer allmän information om att arbeta hemifrån finns här: Hjälpmedel för att arbeta på distans.

MÖTEN ONLINE

For att ersätta seminarium och handledning och sköta detta på distans rekommenderas  ZOOM. Zoom är en webbmötestjänst för anställda och för aktiva (registrerade) studenter vid KTH. Zoom kan användas för undervisning och möten med flera deltagare (max 300).

Zoom har en utförlig support webbsida för att komma igång.
Länk här

FÖRELÄSNINGAR
För att arbeta med föreläsningar och dela digital rörlig bild rekommenderas  KTH Play.

KTH Play är en mediaportal och ett verktyg för inspelning, lagring och delning av ljud och bild. Den tekniska plattformen för KTH Play är Kaltura. Filmer från KTH Play kan enkelt integreras i Canvas, Polopoly, Wordpress eller någon annanstans på webben
Se exempel nedan på hur Erik Wingquist arbetade med Play i representationskursen på Arkitektur.
Länk här

Ett mycket bra verktyg för att producera föreläsningar är Camtasia. Programmet gör så kallade Screencasts och går att använda för att producera videobaserade tutorials och föreläsningar. Förutom att spela in skärmens aktiviteter så fångas även ljud upp. Detta gör det möjligt att spela in föreläsningar.

En gratis 30 dagars testverision går att ladda ner. 
Länk här

LÄRPLATTFORM

Utöver detta bör all kommunikation och fildelning ske via Canvas

FRÅGOR OCH SVAR

Generella och återkommande frågor samlas nedan.

//Kjartan 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

The ABE school's page for digitalisation of first and second cycle education

The site contains suggestions on digital tools that can facilitate e-learning and act as a channel to share experiences and advice for digitalising education in the spring of 2020.

LINKS TO GENERAL KTH INFORMATION

Recommendations for digititalising education

KTH recommends to implement the use of digital tools in all courses. Read more here about Recommendations on use of e-learning tools at KTH (covid-19). More general information about working from home can be found here: Tools for working remotely.

MEETINGS ONLINE

To replace seminars and supervision with digital meetings, ZOOM is recommended. Zoom is a web conferencing system for employees and for active (registered) students at KTH. Zoom can be used to teaching and meetings with multiple participants (max. 300).

Zoom has an extensive support website to get you started.
Link here

LECTURES
For working with lectures and sharing digital moving image, KTH Play is recommended.

KTH Play is a media portal and a tool for recording, storing and sharing audio and video. The technical platform for KTH Play is Kaltura. Movies from KTH Play can easily be integrated into Canvas, Polopoly, Wordpress or anywhere else on the web.
See examples below of how Erik Wingquist worked with Play in the representation course at Architecture.
Link here

A great tool for producing lectures is Camtasia. The programme makes filmed screen shots and can be used to produce video-based tutorials and lectures. In addition to recording screen activities, audio is also captured. This makes it possible to record lectures.

A free 30-day trial is available for download.
Link here

LEARNING MANAGEMENT SYSTEM

Beyond this, all communication and file sharing should be done via Canvas.

QUESTIONS AND ANSWERS

General and recurring queries will be gathered here below.

// Kjartan

Feedback News