Grundutbildningsutskottet - GU

Log in to your group web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Grundutbildningsutskottet (GU) är ett underliggande utskott till Utbildningsnämnden (UN). GU består av åtta ledamöter: vicerektor för utbildning (ordförande), fem grundutbildningsansvariga (GA) och två ledamöter som representerar studenterna. Ersättare för respektive GA är vice GA eller skolans utbildningsadministrativt ansvarige (UA). Carina Kjörling, GVS/Ledningskansliet (MO) samordnar och skriver mötesanteckningar.

Utöver ordinarie GU-möten, ca 1 per månad under terminstid, träffas gruppen regelbundet för temadiskussioner. Ibland deltar skolornas utbildningsadministrativt ansvarige i dessa temamöten. Under pågående pandemi genomförs extrainsatta möten (GU-x) med fokus på att diskutera frågor som rör undervisning och examination under pågående pandemi samt för konkretisering av rektorsbeslut föranledda av covid-19.

Feedback News