Grundutbildningsutskottet - GU

Log in to your group web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Grundutbildningsutskottet (GU) var till och med 2023-12-31 ett underliggande utskott till Utbildningsnämnden (UN). GU bestod av åtta ledamöter: vicerektor för utbildning (ordförande), fem grundutbildningsansvariga (GA) och två ledamöter som representerar studenterna. Ersättare för respektive GA var vice GA eller skolans utbildningsadministrativt ansvarige (UA). Carina Kjörling, VS/Ledningskansliet (MO) samordnade och skrev mötesanteckningar.

Utöver ordinarie GU-möten, ca 1 per månad under terminstid, träffades gruppen regelbundet för temadiskussioner. Ibland deltog skolornas utbildningsadministrativt ansvarige i dessa temamöten. Under pågående pandemi genomfördes cirka 55 extrainsatta möten (GU-x) med fokus på att diskutera frågor som rörde undervisning och examination samt för konkretisering av rektorsbeslut föranledda av covid-19.

Utskottets mötesanteckningar finns tillgängliga för alla med KTH-konto, övrigt material kräver medemskap i gruppen.

Feedback News