Grundutbildningsutskottet - GU

Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

Log in to your group web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Grundutbildningsutskottet (GU) är ett underliggande utskott till Utbildningsnämnden (UN). GU består av åtta ledamöter: vicerektor för utbildning (ordförande), fem grundutbildningsansvariga (GA) och två ledamöter som representerar studenterna. Ersättare för respektive GA är vice GA eller skolans utbildningsadministrativt ansvarige (UA). Carina Kjörling, GVS/Ledningskansliet (MO) samordnar och skriver mötesanteckningar.

Utöver ordinarie GU-möten, ca 1 per månad under terminstid, träffas gruppen regelbundet för temadiskussioner. Ibland deltar skolornas utbildningsadministrativt ansvarige i dessa temamöten. Under pågående pandemi genomförs extrainsatta möten (GU-x) med fokus på att diskutera frågor som rör undervisning och examination under pågående pandemi samt för konkretisering av rektorsbeslut föranledda av covid-19.

Feedback News