Grundutbildningsutskottet - GU (t.o.m 190630 GA-möten)

Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

Log in to your group web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Grundutbildningsutskottet (GruU) är ett underliggande utskott till Utbildningsnämnden (UN). GruU består av åtta ledamöter: vicerektor för utbildning (ordförande), fem grundutbildningsansvariga (GA) och två ledamöter som representerar studenterna. Ersättare för respektive GA är vice GA, om sådan har utsetts av skolchefen.

GA-möten var ett nätverk med samtliga skolors grundutbildningsansvariga (GA), studentrepresentant från THS och berörd personal inom det gemensamma verksamhetstödet-GVS (tidigare universitetsförvaltningen-UF). Ett forum för frågor kring utbildning på förberedande nivå, grundnivå och avancerad nivå på KTH. Ordförande var fr.o.m. 2019-04-01 Leif Kari, vicerektor för utbildning (t.o.m. 2019-03-31 Per Berglund, fakultetens prodekanus). Carina Kjörling, GVS/Planering, kvalitetssamordning och förvaltningsjuridik (PKF) samordnade och skrev mötesanteckningar.

No activity in the past month. Go to News feed to see older activity

Feedback News