Konst, teknik & design

Log in to your group web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Bakgrund

Ingenjörsrollen är i omvandling, framtidens ingenjör är inte längre i första hand en problemlösare utan en socialt medveten innovatör som är både nyskapande och förmår identifiera och arbeta med viktiga sociala frågor. Frågor som hållbar utveckling, förmåga till kritisk reflektion och ett radikalt omtänkande av relationen individ-samhälle-miljö är centrala i dagens samhälle. Konst och konstnärliga projekt erbjuder KTHs studenter och forskare såväl kreativa tekniska utmaningar som tillfällen att tänka utanför ramarna; samtidigt kan KTH erbjuda konstnärer och artister resurser för att utveckla och omvandla deras konstnärliga arbete. För en innovativa och framgångsrik digital industri är vidare ett nära samarbete mellan design och teknik ett måste, vilket framgår av företag som exempelvis Apple. Denna förändring av ingenjörsrollen möjliggörs genom att etablera ett Centrum för konst, teknik och design som rymmer utåtriktade utvecklingsprojekt – baserade på kurser, examensarbeten, forskarutbildning och forskningsprojekt – vid medverkande institutioner och lärosätena, som presenteras på utställningar och föreställningar, på offentliga symposier och i vetenskapliga arbeten.

 

KTH driver sedan många år tillbaka forskningsprojekt och verksamheter som har en ledande position i utvecklingen av konstnärlig och design forskning i Sverige. Inom ramen för centrumbildningar och specifika forskningsprojekt har KTH under längre tid etablerat starka samarbeten med olika konstnärliga högskolor och med designutbildningar över hela landet. Sedan 2014 driver KTH i samarbete med Konstfack ett doktorsprogram, Konst, teknik, design. Ett behov av vidare samordning rörande utvecklingen av forskning inom design och med konstnärliga metoder har identifierats. En centrumbildning i området tydliggör KTHs starka samlade kompetens, bidra till specifik profilering och stärka forskningsområdet i stort, på KTH, liksom på samverkande högskolor. Arbetet bygger vidare på tidigare rektorsuppdrag inom detta område (se rapport KTH Art-Design-Science 2012, utredning kring och förslag till doktorsprogram 2013, symposium Art-Design-Science 2012). Vidare om doktorsprogram se https://www.arch.kth.se/forskning/f-utb/ktd-1.473539 samt om KTH Art, Design, Science se http://www.kth.se/blogs/art-design-science/.

 

Behov

För KTH finns det ett antal frågor som behöver lösas inom området konst, teknik och design:

 • Fragmentering inom forskning och utbildning, både av fältet och institutionellt.
 • En brist på kritisk massa inom forskning och utbildning.
 • Ett behov av nära samarbete både med andra högskolor och institutioner samt med industrin för forskning, kompetensutveckling och påverkan på samhället i stort.
 • Utveckla en praktisk och teoretisk kunskap om villkoren för kreativitet och innovation och för effektiv interkulturell kommunikation.

 

Mål

Målet är att skapa ett Centrum för konst, teknik och design med syfte att inom fem år ha etablerat en ledande miljö för forskning och innovation baserad på kreativitet som möjliggör möten mellan olika forskningskulturer, vilket bidrar till ett “quantum leap” i såväl teknisk, konstnärlig som samhällelig utveckling. Centret kommer att fungera som ett tekniskt nav mot konstnärliga högskolor i Sverige och internationellt, och är kopplat till doktorsprogrammet Konst, teknik och design (ABE/KTH). Förutom att genomföra innovativa idéer och projekt, så kommer centret att skapa kunskap både om att arbeta i och administrera kulturella och professionella skillnader. Det kommer även att bidra till att stimulera kultur- och tjänstesektorn. Arbetet utgår särskilt från och samlar berörda projekt och verksamheter inom utbildning och forskning på KTH, med särskilt fokus på CSC-, ABE-, och ITM-skolorna, samt doktorsprogrammet Konst, teknik, design, och KTHs engagemang i Designfakulteten, samt andra etablerade samarbeten mellan KTH och Konstfack och Stockholms konstnärliga högskola.

 

Ämnesområde och forskningsutmaningar

Nyckelområdet för centret är kreativitet och innovation, nära kopplat till problematiken kring interkulturell kommunikation, dvs hur personer & grupper med olika kulturell bakgrund (som kan vara betingad av etnicitet, generationstillhörig, klass, kön, profession eller annan social tillhörighet) kommunicerar med varandra. Centralt är vidare ett radikalt omtänkande av relationen mellan individ, samhälle och miljö. Forskningsfrågorna fokuserar på former och villkor för kreativitet och innovation, samarbete mellan ingenjörer och konstnärer och/eller designer, och utforskas genom praktikbaserade metoder och reflekterande och teoretiska angreppsätt. Forskningsprojekt bedrivs gemensam av deltagande institutioner och skolor.

 

Deltagare

Den föreslagna centrumbildning inbegriper tre skolor på KTH, ABE, CSC och ITM, som alla har stark kompetens inom konst, teknik design. Externa partner är för närvarande Dans och cirkushögskolan (DOCH), Konstfack, Kungliga musikhögskolan (KMH), Operahögskolan (OH), Stockholms konstnärliga högskola och Scenkonstmuseet. Diskussioner förs med flera andra konstnärliga institutioner, industripartners och utländska centrumbildningar.

 

Utbildning

Centrumbildningen har som ett centralt mål att penetrera och påverka utbildningen på KTH, både genom att ge KTH-studenter möjlighet att samarbeta med studenter från konstnärliga och designutbildningar och för att lära dem förstå villkoren för kreativitet, innovation och effektiv interkulturell kommunikation. Detta för att tillförsäkra att KTH utbildar studenter som kan förena teknisk kompetens med förmåga till kreativitet och innovation samt att arbeta för mångkulturellt samhälle. För att göra detta kommer vi att skapa kurser i samarbete med medverkande konstnärliga högskolor, i första hand på masters- och forskarutbildningsnivå.

 

Forskningsprogram

Centret kommer att organisera bland annat följande aktiviteter:

 • Doktorander och postdocs, gästforskare och artists/designers in residence;
 • Finansiering av ”Small Visionary Projects” mellan avdelningar på CSC-skolan och konstnärliga högskolor i Stockholm;
 • Seminarieserie med svenska & utländska forskare (för en inventering av fältet, skapa nätverk, liksom även att utveckla området);
 • Gemensamma kurser mellan KTH och konstnärliga högskolor i Stockholm;
 • Skriva gemensamma forskningsansökningar som även ska finansiera doktorander (nationellt, EU);
 • Skapa en webbplats för att informera om projekt och aktiviteter, nätverka, dokumentera projekt;
 • Stimulera till ökad användning av studios och labbmiljöer på CSC (PMIL, VIC,, etc);
 • Skriva en ansökan för en European Innovative Training Networks (ITN) for PhD training in Art, Technology & Design (Marie Skłodowska-Curie action);
 • KTH Arts Festival varje år (öppen för studenter på och utanför KTH, t.ex. från Stockholms konstnärliga högskola)

 

Påverkan på samhället (impact)

De huvudsakliga punkterna är:

 • Forskningsexcellens, med fokus på kreativitet, innovation och interkulturell kommunikation;
 • Samarbete internt på KTH och med konstnärliga högskolor och institutioner industri;
 • Kunskapsbildning, hos studenter, konstnärliga högskolor och institutioner;
 • Kulturell mångfald;
 • Stödja samarbete mellan teknik, konst och design, för att stödja såväl teknisk innovation som teknisk utveckling inom det konstnärliga och designområdet

 

Organisation, finansiering

Prof. Leif Dahlberg, CSC, kommer inledningsvis fungera som projektledare med stöd både av en arbetsgrupp på CSC (se ovan) och en arbetsgrupp bestående av personer från ABE-, CSC- och ITM-skolorna, från doktorsprogrammet konst, teknik och design och från Konstfack och Stockholms konstnärliga högskola (vilka tillsammans kommer att få uppdrag från rektor att utforma centrets organisation). Det finns vidare en internationell referensgrupp. Det kommer slutligen att bildas ett råd.

 

Förutom initial finansiering från CSC så finns finansiering från externa partners (i första hand medverkande konstnärliga högskolor). Finansiering sökes vidare från forskningsfinansiärer som RJ, Vinnova, VR med flera. Samarbete sökes vidare med institutionella och industriella partners.

Administrators

Feedback News