Hoppa till huvudinnehållet

AB100X Examensarbete inom samhällsbyggnad, grundnivå 15,0 hp

Examensarbetet ska utgöra en fördjupning inom huvudområdet på grundnivå för att uppfylla kraven för examen.

Kursen utformas som ett begränsat projekt av självständig karaktär inom:

  • Bygg och byggprojektledning (BBP)
  • Fastighetsekonomi och fastighetsjuridik (FEFJ)
  • Geografisk IT (GIT)
  • Miljöteknik och hållbar infrastruktur (MHI)
  • Stads- och trafikplanering (STP)
Kursomgångar saknas för tidigare och kommande terminer, samt för innevarande termin.
Rubriker med innehåll från kursplan AB100X (VT 2019–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Examensarbetet ska utgöra en fördjupning inom huvudområdet på grundnivå för att uppfylla kraven för examen. Kursen utformas som ett begränsat projekt av självständig karaktär inom

Bygg och byggprojektledning (BBP)

Fastighetsekonomi och fastighetsjuridik (FEFJ)

Geografisk IT (GIT)

Miljöteknik och hållbar infrastruktur (MHI)

Stads- och trafikplanering (STP)

Lärandemål

Efter avslutat examensarbete ska studenten kunna

1. visa kunskap om det valda ämnesområdets vetenskapliga grund och tillämpliga metoder, orientering i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete samt visa fördjupad kunskap inom någon del av ämnesområdet

2. visa förmåga att kritiskt söka, samla och använda relevant information samt identifiera sitt behov av ytterligare kunskap

3. visa förmåga att formulera, bedöma och hantera problem och kritiskt diskutera företeelser, frågeställningar och situationer

4. visa förmåga att planera och med tillämpliga metoder genomföra uppgifter inom givna tidsramar

5. visa förmåga att muntligt och skriftligt i dialog med olika grupper redogöra för och diskutera information, problem och lösningar

6. visa förmåga att göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter

7. visa sådan färdighet som fordras för att självständigt arbeta inom någon del av huvudområdet teknik

8. kunna reflektera över innebörden av en hållbar utveckling inom ämnesområdet

Kursupplägg

Kursen bedrivs som ett projektarbete och genomförs individuellt eller tillsammans med annan student. Kursen är upplagd med organiserad handledning och med avstämning av delmoment under kursperioden

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Minst 120 högskolepoäng ska vara avklarade i utbildningen innan examensarbetet får påbörjas, varav 60 högskolepoäng med successiv fördjupning på grundnivå inom huvudområdet inklusive ämnesfördjupande kurser för den inriktning studenten valt. Examinator avgör och kontrollerar att studenten har den fördjupning som krävs och att studenten slutfört huvuddelen av studierna innan examensarbetet påbörjas. Dispens kan efter prövning beviljas av grundutbildningsansvarig

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Relevant litteratur för att kunna genomföra examensarbetet.

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

P, F

Examination

  • XUPP - Examensuppgift, 15,0 hp, betygsskala: P, F
Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Examensarbetet genomförs individuellt eller tillsammans med annan student. Om arbetet utförs av flera studerande skall examinator tillse att varje studerandes arbetsinsats motsvarar kraven för individuellt examensarbete.

Övriga krav för slutbetyg

Godkänd uppsats och muntlig redovisning.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb AB100X

Ges av

Huvudområde

Teknik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Programstudierektor Civ.ing. Samhällsbyggnadsprogrammet. studierektor-s@abe.kth.se

Övrig information

Endast för studenter antagna till L, V och S (Civilingenjörsutb 270hp)

Antagning endast efter kontakt med studievägledningen och examinator.