Hoppa till huvudinnehållet

DH2320 Introduktion till visualisering och datorgrafik 6,0 hp

This course covers fundamentals in visualization and computer graphics. The goal is to understand the following concepts:

 • Linear transformations and homogeneous coordinates
 • Spatial data structures and grids
 • Interpolation in 2D and 3D grids
 • Modeling meshes
 • Shading and color including color models and perception
 • Rendering: rasterization (projection, clipping, visibility)
 • Rendering: raytracing
 • Raycasting a volume
 • All-purpose visualization methods and their best practices

The course includes both theory and practical aspects. A number of tutorials will deepen the understanding of the course content using theoretical and practical assignments.

We have another version of this course that provides a bit more content in image and video processing. It awards 7.5hp and is graded A-F. See DD2258.

It is the basis for many other visualization and graphics related courses at KTH:

 • Visualization DD2257
 • Information Visualization DH2321
 • Computer Graphics and Interaction DH2323
 • Advanced Graphics and Interaction DH2413
 • Computer Game Design DH2650
 • Advanced Topics in Visualization and Computer Graphics DD2470

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se information från rätt kursplan och kursomgång.

Rubriker med innehåll från kursplan DH2320 (HT 2021–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

 • Datorgrafik
 • Informationsvisualisering
 • Vetenskaplig visualisering
 • Interaktionsprogrammering

Lärandemål

Studenterna ska efter kursen kunna

 • redogöra för grundbegrepp inom datorgrafik av typ transformationer, belysningsmodeller, borttagning av skymda ytor och rendering
 • förklara idéerna i några grundläggande algoritmer för datorgrafik samt i någon mån kunna jämföra och värdera dessa algoritmer
 • förklara och tillämpa grundläggande principer inom interaktionsprogrammering
 • förklara och förstå grundläggande begrepp i informationsvisualisering och vetenskaplig visualisering.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

För fristående kursstuderande krävs 90 högskolepoäng varav 45 högskolepoäng inom matematik och/eller informationsteknik, och kurserna SF1604 Linjär algebra, SF1625 Envariabelanalys, SF1626 Flervariabelanalys, SF1901 Sannolikhetsteori och statistik, DD1337 Programmering och DD1338 Algoritmer och Datastrukturer eller motsvarande.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

P, F

Examination

 • LAB1 - Laborationer, 3,0 hp, betygsskala: P, F
 • TEN1 - Tentamen, 3,0 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb DH2320

Ges av

Huvudområde

Datalogi och datateknik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Tino Weinkauf (weinkauf@kth.se)

Övrig information

I denna kurs tillämpas EECS hederskodex, se:
http://www.kth.se/eecs/utbildning/hederskodex