Betyg

Betygsskala

KTH använder som huvudalternativ en sjugradig målrelaterad betygsskala (A, B, C, D, E, Fx, F) för betyg på kurser på grundnivå och avancerad nivå, om inte särskilda skäl föreligger. Samma betygsskala ska användas som huvudalternativ för kurser inom behörighetsgivande förutbildning. A-E är godkända betyg med A som högsta betyg. Betyget Fx anger att resultat är nära godkänt på ett kursmoment och att det finns möjlighet för studenten att genomföra en komplettering för att nå ett godkänt betyg. Betyget Fx kan inte användas som slutbetyg på kurs.

För studenter som påbörjar studier från och med 1 juli 2015 används betygen godkänd (P) och underkänd (F) för examensarbeten.

Plussning

Att plussa en kurs, det vill säga att genomgå förnyad examination för att höja ett redan godkänt betyg är ingen rättighet, men möjlighet ska ges så långt examinator befinner det lämpligt. Ansökan om plussning görs till examinator. Betyg på examensarbete och vissa projektkurser kan inte plussas.

Rättning och motivering

Normalt meddelas resultat senast tre veckor eller 15 arbetsdagar efter provtillfället. Betygssättning är ett myndighetsbeslut som inte kan överklagas, men student kan begära rättelse eller omprövning. En student har rätt att få betyget motiverat av examinatorn. Om examinatorn inte gör en genomgång av examinationen eller tillhandahåller rättningsmall har studenten, i efterhand, möjlighet att begära motivering till betygsbeslut.

Läs mer om betygssystemet i KTH:s anvisning om betyg på kurs