Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Anstånd

Antagna kan beviljas anstånd med studiernas början om det finns särskilda skäl. Majoriteten av de utbildningar som ges vid KTH startar en gång per läsår. Normalt beviljas därför anstånd med studiestart i ett år.

Särskilda skäl för anstånd

Anstånd med att påbörja studierna kan medges om det finns särskilda skäl. Sådana särskilda skäl kan vara sociala, medicinska eller andra särskilda omständigheter.

Särskilda omständigheter kan vara till exempel vård av barn, värnplikts- eller civilpliktstjänstgöring, studentfackliga uppdrag eller uppskjuten ledighet enligt lagen (1974:981) om arbetstagares rätt till ledighet för utbildning. Det kan också vara tidsbegränsad provanställning enligt 12§ lagen (2012:332) om vissa försvarsmaktsanställningar eller tjänstgöring i Försvarsmakten för den som är anställd som tidvis tjänstgörande gruppbefäl, soldat eller sjöman enligt denna lag.

Om du tillhör gruppen studieavgiftsskyldiga måste du ha betalat studieavgiften för att ansökan ska behandlas.

Så ansöker du om anstånd

Skicka in en redogörelse där du förklarar skälen till att du vill ha anstånd. Du ska också styrka din ansökan med dokument som till exempel läkarintyg eller intyg från arbetsgivaren. Skicka din ansökan till info@kth.se . Skriv ”Anstånd” i ämnesraden.

Om du inte kan e-posta din ansökan kan du skicka den till KTH, Antagningsgruppen, 100 44 Stockholm, Sverige.

Du måste vara antagen till utbildningen för att kunna beviljas anstånd. Det innebär att du måste tacka ja till den erbjudna platsen inom angiven svarstid för att din anståndsansökan skall behandlas. Om du inte har tackat ja förlorar du din plats och din anståndsansökan kan inte behandlas.

Beslutet skickas till den e-postadress du använde för att skicka in ansökan.

Om du beviljats anstånd

För att behålla din plats och påbörja dina studier behöver du göra en ny anmälan till den utbildning som du fått anstånd för på antagning.se  före sista anmälningsdag. Ladda upp ditt anståndsbeslut med din anmälan. Om du inte gör anmälan eller inte laddar upp beslutet förlorar du din utbildningsplats.

Om du blir antagen till annan utbildning som du i din nya anmälan har prioriterat högre än den utbildning som du har anstånd till förlorar du den utbildningsplats som anståndet avser.

Om du inte beviljats anstånd

Om din ansökan om anstånd inte beviljats kan du överklaga beslutet till Överklagandenämnden för högskolan. Ett överklagande ska vara skriftligt och ha inkommit till KTH senast tre veckor från den dag du mottog anståndsbeslutet.

I skrivelsen ska du ange vilket beslut som överklagas (ange gärna diarienummer) och den ändring i beslutet som du begär. Du bör ange varför beslutet ska ändras och underteckna skrivelsen.

Överklagan skickas till info@kth.se . Skriv ”Överklagan anståndsbeslut” i ämnesraden.

Om du inte kan e-posta din överklagan kan du skicka den till KTH, Antagningsgruppen, 100 44 Stockholm, Sverige.