Till innehåll på sidan

KTH Maskinkonstruktion står inför ett nytt paradigm inom produktutveckling

Publicerad 2013-09-06

Utgångspunkten för en stor del av den forskning och undervisning som bedrivs på KTH Maskinkonstruktion är att det är företag som är källan till innovation. Nu visar forskning att även användare, i betydligt större utsträckning, än vad man tidigare trott, är en källa till innovation och ett nytt produktutvecklingsparadigm håller på att ta form.

- KTH Maskinkonstruktion kommer att behöva förhålla sig till det här synsättet för att hänga med, säger Carl Wadell, doktorand vid enheten för Integrerad Produktutveckling.

Under sommaren besökte han en konferens i Brighton där den senaste forskningen inom området presenterades.

- Redan i början av åttiotalet beskrev MIT professorn Eric von Hippel hur spetsanvändare skapade innovativa lösningar. Det här fenomenet har sedan observerats inom en rad olika industrier och produktområden, bland annat mjukvara, banksystem, sportutrustning, och medicintekniska instrument, säger Carl.

- Det som många av oss vill förstå nu är hur utbrett det här fenomenet är i samhället, vilka de ekonomiska konsekvenserna är, samt hur företag och länder kan dra större nytta av användares innovationskraft, fortsätter han.

MIT forskaren Eric von Hippel förklarar omfattningen av användarinitierade innovationer.

Enheten för Integrerad Produktutveckling har under de senaste åren byggt upp kompetens för att förstå hur det här skiftet påverkar företag och samhället.

- I min egen forskning har jag sett tydliga exempel på hur medicintekniska företag ändrar sin organisation för att bli bättre på att identifiera, utvärdera och ta till vara på idéer som kommer från användare, menar Carl.

- Utvecklingen är egentligen inte så förvånande, forskare vid Duke University i USA har visat att nästan 20 % av 26 000 medicintekniska patent i USA under åren 1990 - 1996 kom från praktiserande läkare1, konstaterar han.

Carl Wadell påpekar samtidigt att användarparadigmet inte ska ses som ett ifrågasättande av företags betydelse för innovation utan som ett kompletterande synsätt som skapar nya möjligheter.

1 A. Chatterji, K. Fabrizio, W. Mitchell and K. Schulman, “Collaborative Innovation or Conflict of Interest?: Physician-Industry Cooperation in the Medical Device Industry”, Health Affairs 27(6): 1532-1543 (2008)