Till innehåll på sidan

Hållbart lärande i radikal omställning (Håll i Ro)

Covid-19 har medfört att många arbetsplatser radikalt fått ställa om sin verksamhet och sitt sätt att organisera arbete inklusive ökat hemarbete samt ökad användning av digitala kommunikationskanaler.

Projektet fokuserar på samspelet MTO, det vill säga mellan individens förmåga att hantera dagliga utmaningar kopplat till flexibelt arbete (Människa) och digitala arbetssätt (Teknik) samt hur ledarskapspraktiker i form av ledarskapsstöd, former av kommunikation och närhet/avstånd till chef och kollegor (Organisation) påverkar tillit, engagemang och prestation under omställning till mer flexibla arbetssätt.

Syftet med projektet är att, utifrån MTO-perspektiv undersöka, hur ett hållbart lärande kan utvecklas under och efter omställning till flexibilitet i var och när medarbetare arbetar. Designen i projektet bygger på en interaktiv insats. Två industriföretag/verksamheter med ca 300–500 medarbetare vardera deltar i studien. Datainsamling inkluderar enkäter till alla medarbetare i deltagande verksamheter vid tre tillfällen, nyckelpersonsintervjuer samt genomförande av workshops vid ett urval av 3–4 arbetsplatser per företag.

Projektet förväntas generera kunskap om hur ledarskapspraktiker för flexibla arbetssätt inklusive digitala arbetssätt kan tillämpas på sätt som främjar prestation, välmående kreativitet och samarbete. Rekommendationer för vad arbetsplatser bör tänka på för utveckling av mer flexibla arbetssätt inklusive en god digital arbetsmiljö kommer att utformas utifrån resultaten. Projektet förväntas också generera kunskap om hur lärande kan understödjas vid arbetsplatser - och kommer därmed även bidra med kunskap till forskningsfältet om interaktiv forskning.

Projektfinansiering

AFA Försäkring 2021-2023

Projektteam

Andrea Eriksson, KTH (projektledare)

Anna Williamsson, PhD, RISE IVF AB

Katrin Skagert, PhD, RISE IVF AB

Lotta Dellve, Professor, Göteborgs universitet