Till innehåll på sidan

Hälsofrämjande ledarskap: vidareutveckling av interaktiv metodik av företagshälsovårdsdrivna interventioner

Trots att Företagshälsovården ska vara en expertresurs inom systematiskt arbetsmiljöarbete, anlitas de inte alltid när det är frågor om arbetsmiljö utifrån ett ledarskapsperspektiv. Projektet är finansierat av AFA Försäkring och syftar till att utveckla FHV-driven metodik för utveckling av hälsosamt ledarskap inom hälso- och sjukvården.

Bakgrund

I samarbete med forskare och praktiker utvecklades för åtta år sedan Metoder för hälsosamt ledarskap inom vård och omsorg (pdf 471 kB) . Arbetsmaterialet erbjuder en enkel arbetsform (reflektion, dialogfrågor, handlingsplan) för hur man kan arbeta med annars komplexa frågor. Idag står vi inför kunskap om dels integrerat hälsofrämjande arbetsmiljöarbete i verksamhetsutveckling och dels ökade möjligheter för interaktiv webbaserade metodik. Detta sammanfaller med nytillkommen efterfrågan från landsting/sjukhus om stöd i genomförandet av hälsofrämjande ledarskapsinterventioner som en del i pågående arbete med verksamhetsutveckling.

Syfte

Forskningsprojektet syftar därför till att uppdatera arbetsmaterialet och att testa effekter av intervention med olika former av FHV-metodik inom landsting/sjukhus (dialoggrupper och/eller webbaserad kunskapsförmedling och interaktion).

Genomförande/metod

Projektet har en interaktiv insats vilket innebär att forskarna och FHV samarbetar i genomförandet av interventioner för ca 180 chefer. Forskarna kommer även att följa interventionerna genom kvalitativa och kvantitativa metoder

· I steg 1 uppdateras ett arbetsmaterial för hälsofrämjande ledarskap och medarbetarskap utifrån nytillkommen forskning i området. Interaktiva och webbaserade metodiker utvecklas också i samverkan med representanter från FHV och chefer i ett pilotprojekt.

· I steg 2 utvärderas den FHV-genomförda interventionen där arbetsmaterialet ger struktur och innehåll för interventionen i tre olika metodiker:

 a) dialogbaserad ledarskapsutbildning i grupp

 b) webbaserad interaktiv ledarskapsutbildning

 c) webbaserad ledarskapsutbildning

Resultat

Ett nytt arbetsmaterial om Hållbart Ledarskap (pdf 792 kB)  har tagits fram och utvärderats inom ramen för projektet. Utvärderingarna pekar på att arbetsmaterialet fungerar väl för att skapa dialog, reflektion och inspiration för utveckling av ett hälsofrämjande och hållbart ledarskap bland första och andra linjens chefer inom hälso- och sjukvården.

Enkätresultat från projektet pekar på förbättringar av ledarskap, arbetsmiljö- och verksamhetsutvecklingsarbete, arbetstillfredsställelse och arbetsengagemang vid de arbetsplatser med chefer som aktivt hade arbetat utifrån interventionerna. Projektet bidrog också till utveckling av FHVs roll genom att de processledare från FHV som deltog fick en ökad kompetens i att driva processinriktat och arbetsplatsnära hälsoarbete. Resultaten från projektet pekar sammantaget på värdet för chefer att delta i dialogbaserade chefsgrupper där de får stöd och inspiration att utveckla ett hälsofrämjande arbetsmiljöarbete.”

Tidsperiod och finansiär

Tidsperiod: Projektet pågår 1 september 2013 till 31 augusti 2016

Finansiär: AFA Försäkrings företagshälsovårdsprogram

Projektbudget: 2 496 000 SEK

Diarienummer:130163

Forskargrupp

Andrea Eriksson, DrPH, KTH

Lotta Dellve, professor, KTH och Borås högskola

Katrin Skagert, Med dr, Institutet för stressmedicin

Marcus Strömgren, Doktorand, KTH

Annemarie Hultberg, utvecklingsledare, Institutet för stressmedicin

Kontakt

Projektledare Andrea Eriksson

Dr PH, Kungliga Tekniska Högskolan, Skolan för teknik och hälsa, STH. Telefon: 08-790 98 04

Mobil: 073-460 24 94
E-post: Andrea Eriksson

Lotta Dellve

Professor, Kungliga Tekniska Högskolan, Skolan för teknik och hälsa, STH och Borås högskola, Institutionen för vårdvetenskap

Telefon: 08-790 98 04

Mobil: 0734 60689

E-post: Lotta Dellve