Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Programstöd FHV: Framtidens företagshälsovård - ett forskningsprogram för ständig förbättring, lärande och utvärdering

Projektet innebär samverkan mellan KTH, KI och IVL för att bygga långsiktig forskning om företagshälsovård. De forskare som ingår i forskningsprogrammet bedriver forskning som är kopplad mot företagshälsovård, och de är ansvariga för och aktiva inom de nystartade utbildningarna vid KTH och KI för företagshälsovårdspersonal. Resultat från tidigare studier pekar på att en stor del av dagens företagshälsovård är inriktad på hälsokontroller, rehabilitering och arbetsförmågebedömningar, dvs på en individnivå. Lite av arbetet fokuserar organisationsnivån, och kunderna ser ofta inte företagshälsovården som en aktör på organisationsnivån. Företagshälsovårdens tjänsteutbud varierar dock mellan olika enheter och beror bl a på organisationsform och kundernas efterfrågebehov. Vidare finns få forskningsbaserade studier på effekter av företagshälsovård.

Forskningsprogrammet har en inriktning mot förebyggande arbete, och det är upplagt som flerdisciplinär forskning med teknisk, medicinsk och organisatorisk kompetens i samverkan. Ambitionen är att utveckla och sprida kunskap om företagshälsovård som kommer till praktisk nytta. En annan ambition är att företagshälsovården skall kunna bli konkurrenskraftig med att bidra till affärsnytta. För detta behövs mer systematisk uppföljning och utvärdering av metodanvändning, interventioner och aktiviteter för att dessa skall kunna utvecklas och förbättras.

Det övergripande syftet med programmet är att stödja utvecklingen av effektivare företagshälsovård genom forskningsbaserad kunskap, ständig förbättring, lärande och utvärdering. Detta omfattar också ekonomiska konsekvenser av företagshälsovård. De tre fokusområdena för programmet är:

1. Metoder och verktyg för att effektivt följa upp och förbättra arbetsmiljö och hälsa

2. Innehåll i och drivkrafter för företagshälsovårdens tjänster

3. Arbetssätt för att utvärdera och effektivisera företagshälsovårdens interventioner och förebyggande åtgärder

Ett flertal delprojekt pågår med forskare från KTH, KI och IVL. Samverkan sker också med det programstöd som Irene Jensen har erhållit kring företagshälsovårdsforskning inom ramen för ett kompetenscentrum för företagshälsovård, se webbsidan www.fhvforskning.se

Kontaktpersoner

Jörgen Eklund, professor, telefon 08-790 4866

Jörgen Eklund

Teresia Nyman, Med Dr, telefon 08-12337183

Teresia Nyman