Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

STAR – styckarnas arbetssituation – ett interaktivt forskningsprogram för branschstöd och utveckling av åtgärder

För närvarande sker stora förändringar inom köttbranschen. Några av de största företagen i Sverige har på senare tid fått utländska ägare. För alla styckningsföretag råder hård priskonkurrens för färskt kött med ett starkt importtryck. Eftersom styckare hört till de mest drabbade yrkena för olycksfall och arbetssjukdom, har Arbetsmiljöverket ställt krav på företag i branschen i form inspektionsmeddelande/vitesföreläggande.

Resultat

Slutrapporten visar bredden och omfattningen av vårt arbetet. I slutrapporten finner ni en kortfattad (21 sidor) beskrivning av vad vi kommit fram till. I bilagan finner ni alla publikationer (610 sidor) där ni i detalj finner våra resultat, inklusive rapporter och artiklar. 

Slutrapport i Starprojektet (pdf 131 kB)

Publikationer i Starprojektet (pdf 14,8 MB)

Bakgrund  

Kött och Charkföretagen (KCF) initierade ett projekt med syftet att förbättra arbetsmiljön för styckare och samtidigt skapa bättre förutsättningar för styckningsarbete i Sverige. Ett partnerskap bildades mellan KCF, Svenska Livsmedelsarbetareförbundet (Livs), Livsmedelsföretagen (Li), Kungliga tekniska högskolan (KTH) och Jönköpings tekniska högskola (JTH).

Syftet med projektet var att bidra till en utveckling inom branschen mot bättre arbetsförhållanden samt minskad risk för arbetsrelaterad ohälsa bland styckare, under samtidigt beaktande av en störningsfri och effektiv produktion. Mer specifikt avsåg projektet att bidra till att initiera, utveckla och genomföra åtgärder samt lösningar som förbättrar arbetsmiljön för styckare, och därmed minskar risken för arbetsskador. Åtgärderna skulle vara praktiskt användbara för styckningsföretag i Sverige, omfatta nöt och grisstyckning och vara tillämpliga för både stora och små företag.

Projektet genomfördes i samverkan mellan parterna i styckningsföretagen och forskare, med tyngdpunk på att utveckla praktiken och praktiska åtgärder. Utvecklingsarbetet leddes av en styrgrupp och i projektet ingick fyra arbetsgrupper, för teknik, arbetsorganisation, arbetsmiljö och individfaktorer..

Styrgrupp

Den partssammansatta styrgruppen består av tre arbetsgivarrepresentanter och tre arbetstagarrepresentanter, där följande personer ingår:

  • Ordförande, Åke Rutegård, VD på Kött och Charkföretagen
  • Lennart Claesson, SCAN
  • Thomas Östlund, Stockholms Butikskött
  • Anders Lundbladh, Ugglarps
  • Mikael Löthén, Livs
  • Bo Blomdahl, Livs
  • Håkan Persson, Livs
  • Jörgen Eklund, KTH

Pågående aktiviteter

Vi analyser för närvarande arbetstempots betydelse för kvalitet, utbyte och påverkan på individ. Dessutom pågår författande av flera vetenskapliga artiklar

Projektet startades med stöd av KCF och hade ekonomiskt stöd av AFA Försäkring tom 31/12 2011

Kontaktperson

Kjerstin Vogel, telefon 08-790 4811

Kjerstin Vogel