Till innehåll på sidan

Våra värdeerbjudanden

KTH Live-In Lab erbjuder något så unikt som fullskaliga testbäddar med allt från lägenheter i bygglovsbefriade lokaler till en föränderlig och skalbar infrastruktur. KTH Live-In Lab kan matcha kundens projekt med spetskompetens och skapa individuella erbjudanden inom ramen för respektive projekt. Det ingår även en databas för brukar- och fastighetsdata och en mycket värdefull samverkansplattform.

Testinfrastruktur KTH Live-In Lab, illustration
Översikt över KTH Live-In Labs testinfrastruktur.

En plattform med multipla testbäddar

KTH Live-In Lab erbjuder en fullskalig testmiljö omfattande allt från byggnad och installationer till boende, användare och förvaltningsorganisation. Forskning och tester kan utföras i verkliga byggnader, vilket betyder att inte enbart produkten eller tjänsten i sig utvärderas, utan även hur respektive del bidrar till byggnadens prestanda som helhet. Resultat från projekt som förläggs i KTH Live-In Lab blir därmed kvalitetssäkrade på en hittills näst intill ouppnåelig nivå.

KTH Live-In Lab omfattar i dagsläget tre testbäddar och en gemensam databas:

  • Testbed KTH på KTH Campus Valhallavägen
  • Testbed EM (Einar Mattssons 305 studentlägenheter på KTH Campus)
  • Testbed AH (Akademiska Hus nya Undervisningshus på KTH Campus)

Forskare med spetskompetens

KTH är Nordens ledande tekniska högskola. Genom att förlägga forskning och tester i KTH Live-In Lab kan företag erhålla spetskompetens och möjlighet till företagsintern utbildning. Forskare är i den absoluta fronten gällande utveckling och har i och med KTHs bredd och nätverk även en unik inblick i vad som sker i områden som anknyter till företagets/forskarens intresseområden.

Genom samverkan inom KTH Live-In Lab kan företag och forskare tillsammans med studenter även arbeta i kurser eller examensarbeten. Examensarbeten är utmärkta förstudier inför skarpa projekt i KTH Live-In Lab. Examensarbeten i KTH Live-In Lab bör innehålla en bilaga kring hur respektive teknik och produkt kan utvecklas i KTH Live-In Lab.

Finansiering

Genom att samverka inom KTH Live-In Lab kan företag dubblera värdet av företagsintern FoU; KTH Live-In Lab genererar synergieffekter. Detta sker genom att tillsammans med KTH (och eventuellt fler företag/lärosäten) ansöka om medel för FoU med förtegets (och övriga företags) interna kostnader (tid, material etc.) som medfinansiering. Företag erhåller kunskap och spetskompetens utan att behöva anlita extern inhyrd kompetens.

KTH kan koordinera det initiala ansökningsförfarandet eller stötta externa ansökande i den omfattning som behövs. KTH Live-In Lab i samverkan med Digitaliseringsplattformen erbjuder även forskare möjligheten att ansöka om medel att täcka den årliga kostnaden på 50 000 – 200 000 SEK för att utföra projekt inom KTH Live-In Lab.