Till innehåll på sidan

Projektprocess på KTH Live-In Lab

Använd KTH Live-In Labs testbäddar för innovativ miljöteknik – för forskning, testning eller utbildning. Vi erbjuder arbetsplatser, utrymme för nödvändiga installationer samt den infrastruktur och det sammanhang som behövs för att forska och utveckla teknik i en verklig boendemiljö.

Projektcykel i KTH Live-In Lab

Samverkan och projekt i KTH Live-In Lab steg för steg

Steg 1: Initiering (Innovationsfika): Kontakt etableras mellan företag/forskare och KTH Live-In Lab. Efter detta skall en ansökan via hemsidan skickas in för vidare samverkan.

Steg 2: Platsbesök/Workshop: I de fall då ansökan beviljats så kommer sedan företag/forskare på platsbesök där former för samverkan diskuteras med texten i ansökan som utgångspunkt. Finns det önskemål om extra kompetens inom projektet så försöker KTH Live-In Lab matcha med relevanta forskare/företag.

Steg 3: Samverkan och avtalsskrivning: Samverkan mellan forskare/företag och KTH Live-In Lab formuleras och formaliseras. Detta kan ske på olika nivåer:

 • Projektsamverkan: Företag och forskare vill använda testbädden för forskning och utveckling. Företag och/eller forskare går vidare med projektbeskrivning inkl. budget och avtal. Projektsamverkan kan ske i olika former, tex:
  • Industridoktorandprojekt (Finansieras av industri/företag)
  • Uppdragsforskningsprojekt och uppdragsutbildning (Finansieras av industri/företag)
  • Forskningsprojekt, typiskt externt finansierade via t.ex. VINNOVA, Formas, EU el. dyl.
 • Letter of Intent: Start-ups, SME:s eller forskare kan, i det fall deras idé, produkt eller tjänst anses relevant för KTH Live-In Lab, erhålla ett ”Letter of Intent” i syfte att underlätta en projektsamverkan. Kan vara av vikt vid ansökan om medel eller i syfte att attrahera fler parter.
 • Strategisk samverkan: Utanför ramen för ansökningar kan även företag vilja samverka med KTH Live-In Lab på strategisk nivå. Syftet med det strategiska partnerskapet är att skapa samverkan mellan KTH och näringslivet.

Strategiska partners engagerar sig i grundutbildning, forskning och/eller forskarutbildning. Instrumentet för samverkan är KTH Live-In Labs Innovationsråd (se värdeerbjudanden). Företags engagemang inom strategiskt samarbete bokförs som bidrag. Kontrakt skrivs med forskningsbidragsgivaren och KTH rekvirerar medlen enligt kontraktet.

Steg 4: Projektverksamhet
Projektet fortgår i enlighet med avtal. Projektet sköter allt från tester till rapportskrivning, men KTH Live-In Lab kan hjälpa vid behov.

Steg 5: Kommunikation och rapporter
Två gånger per år skall projektet delge information som läggs upp på KTH Live-In Labs hemsida. Detta sker i samarbete med KTH Live-In Lab. Mall för kommunikationsmaterial erhålls från KTH Live-In Lab. När projektet är slut skall en slutrapport upprättas. Om det redan skall ske inom ramen för t.ex. VINNOVA eller Formas, så behövs ingen ytterliggare rapport.

Steg 6: Lagring av data och resultat
När projektet är slut skall även resultat och data lagras i KTH Live-In Labs databas. Detta i syfte att kommande projekt skall kunna ta vid och vidareutveckla tankar och idéer.

Schematisk skiss för kunskapsspridning och samhällspåverkan

Kostnad för projekt i KTH Live-In Lab

KTH Live-In Lab har en årlig kostnad för infrastruktur och personal vilken skall täckas. KTH Live-In Lab skall inte gå med vinst, vilket betyder att projekt som genomförs i KTH Live-In Lab skall bidra att cäcka de årliga kostnaderna. Grundfilosofin är att

 • student- och mindre forskningsprojekt inte betalar något
 • Kurser betalar för de timmar/resurser som används.
 • Större forskningsprojekt är KTH Live-In Lab gärna med vid skrivande av ansökan, och en kostnadspost som infrastruktur eller personal.
 • Industriprojekt betalar mellan 50 000 – 200 000 sek/år till KTH Live-In Lab, utöver projektspecifika kostnader för installationer/ombyggnationer etc. Storleken avgörs beroende på de resurser som projektet kräver, från enbart data till större ombyggnationer och skall täcka den tid KTH Live-In Lab lägger ner på att hantera projektet.

Testverksamhetens årscykel

Forskning, utveckling och undervisning knutet till KTH Live-In Lab följer det akademiska läsåret. Projekt kan starta när som över året, men ofta krävs en ombyggnation för att påbörja ett nytt projekt. Projekt pågår normalt i tio månader men kan även vara längre eller kortare beroende på behov och budget.

Projektet är inte slut vid avslutad studie, utan av vikt är att även kommunicera resultatet. KTH Live-In Lab kan hjälpa med detta. Strategi för publicering utformas i samverkan projektpartner och KTH men de årliga konferenserna och workshops inom ramen för Innovationsrådet är tillfällen att nå ut med resultat.