Till innehåll på sidan

Här ska det offentliga rummets framtid undersökas

NYHET

Publicerad 2016-11-09

Nu har Centrum för framtida stadsrum startats vid KTH. Föreståndare är Tigran Haas, universitetslektor och docent på KTH som arbetar med samhällsplanering och stadsutformning.

Han berättar att det offentliga rummet är en underskattad del av samhällsbygget. Samhället fokuserar för mycket på byggnaderna som sådana, men det är mellan husen som stadslivet utspelar sig.

Det offentliga rummet utgör också en del av det som till vardags kallas social hållbarhet. Här ingår bland annat kulturella, ekonomiska och sociala aspekter av en stad.

Tigran Haas, universitetslektor, docent och föreståndare på den nya forskningscentret.

– Det är genom det offentliga rummet som vi lär känna en stad. I begreppet ingår allt från gator, handelsplatser, torg och parker. Både det offentliga och det privata återfinns här så länge det är öppet för allmänheten. Man kan faktiskt genom det offentliga rummet förstå ett helt lands historia och kultur. Det offentliga rummet är den fysiska manifestationen av det allmännyttiga, säger Tigran Haas.

Forskningscentret är tänkt att inbegripa två doktorander, två till fyra seniora forskare och en till två gästprofessorer. Problemställningarna är flera och komplexa, och kommer att utvecklas under resans gång. En viktig del av arbetet består i att sammanställa befintlig forskning om det offentliga rummet från den stora mängd olika discipliner som
avhandlar ämnet.

Centrat kommer också att lägga fokus på forskning om det som kallas ”Global South” - det vill säga utvecklingsländer på jordklotets södra del - där de största problemen men också potentiella möjligheter återfinns.

– När det gäller privatiseringen av det offentliga rummet så har den delvis gått i fel riktning. När det kommer till det som kallas för Privately owned public space, POPS, som är privatägda områden öppna för allmänheten, ser vi idag att allt fler regler tillkommer.

Andra problemställningar som centret kommer att ta tag i är den resursbrist som finns när det gäller gestaltningen av det offentliga rummet, samt det faktum att det långsiktiga tänkandet runt beslut och förändringar inte alltid finns på plats.

Centret ska jobba inom ramen för flera olika forskningsinriktningar och bland dem återfinns "Urban form och mänskligt beteende", "Hållbar stadsplanering och bostäder" samt "Oförutsedda globala förändringar". I slutändan är målet att etablera ett internationellt erkänt forskningscentra kring begreppet "Det Offentliga rummet"/"Framtida platser" inom disciplinerna Samhällsplanering och Stadsutformning.

Centret ska också bidra till att utveckla ett starkt internationellt och tvärvetenskapligt nätverk inom området.

Det nya forskningscentret finansieras av Axel och Margaret Ax:son Johnsons stiftelse för allmännyttiga ändamål. Pengarna kommer förutom forskning på området också att användas till en masterutbildning.

Text: Peter Ardell

För mer information, kontakta Tigran Haas på 08 - 790 85 04 eller tigran.haas@abe.kth.se.