Jan Gulliksen med i regeringens nya digitaliseringsråd

Publicerad 2017-03-14

Hallå där, Jan Gulliksen, professor i Människa-datorinteraktion och dekan på Skolan för datavetenskap och kommunikation. I fredags presenterade regeringen det nya Digitaliseringsrådet, och du är en av dem som ingår i rådet. Hur känns det?

– Det är jätteroligt och känns som ett erkännande för Digitaliseringskommissionens arbete att jag nu får vara med och ta vidare vårt arbete i nästa steg.

Vad kommer Digitaliseringsrådets arbete att gå ut på?

– Målet för it-politiken är att Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter och regeringen behöver förnya sina ansträngningar för att nå målet. Avsikten är att presentera en samlad digitaliseringspolitik som visar vägen framåt för hur Sverige ska möta den digitalisering som påverkar hela samhället i en allt mer globaliserad värld, där digitaliseringen bidrar till en innovations- och kunskapsdriven hållbar tillväxt, fler jobb och en starkare välfärd. Digitaliseringsrådets syfte är att bidra till bättre samordning av regeringens arbete i allmänna frågor om digitalisering och ett effektivt genomförande och utveckling av regeringens strategiska arbete med digitalisering.

Vad blir din roll specifikt i Digitaliseringsrådet?

– Vad som är roligt med Digitaliseringsrådet är att statsrådet tycker det är så pass viktigt att han själv tar rollen som ordförande för rådet. I övrigt består rådet av några av Sveriges mest inflytelserika och kloka personer vad gäller digitaliseringsfrågorna så jag ser framför mig ett arbete som kommer att vara både roligt och lärorikt.

– Jag är den enda i rådet som representerar högre utbildning. Det jag kan bidra med är kunskap om och erfarenhet av digitalisering av högre utbildning samt vikten av kompetens för det digitala samhället och livslångt lärande. Jag innehar också fortfarande rollen som Digital Champion of Sweden åt EU-kommissionen så därigenom kan jag också föra in det internationella perspektivet.

Digitalisering är ett av tre områden som Nationella innovationsrådet, som leds av statsminister Stefan Löfven, har identifierat som centrala utmaningar för det svenska samhället i omställningen mot en mer klimatsmart värld. Hur ser du på detta?

– På den tiden vi talade om en IT-politik sågs det som ett smalt område på Näringsdepartementet. Nu när vi talar Digitaliseringspolitik är det en mycket bredare målsättning som angår alla politikområden. Det är därför naturligt att denna målsättning kommer upp även inom ramen för Innovationsrådet, eftersom digitalisering ligger så nära innovation. Ett av förslagen som Digitaliseringskommissionen förde fram i sitt slutbetänkande var behovet av ledarskap för att kunna bli bäst i världen på att utnyttja Digitaliseringen möjligheter.

Du ledde ju Digitaliseringskommissionen, vars arbete avslutades vid årsskiftet. Finns det likheter och skillnader mellan det ni ska åstadkomma med det nya Digitaliseringsrådet och det ni gjorde i Digitaliseringskommissionen?

– Digitaliseringskommissionen var en utredning vars syfte var att följa kunskapsutvecklingen och lägga förslag på vilken digitaliseringspolitik som Sverige skulle behöva driva. Med Digitaliseringsrådet realiseras nu ett av Digitaliseringskommissionens förslag, nämligen att etablera en organisation för att implementera digitaliseringspolitiken.

Du nämnde att du fortsätter som Digital Champion of Sweden i EU-kommisionen. Är det liknande frågeställningar när det gäller digitalisering ni jobbar med på EU-nivå som på nationell nivå?

– På EU arbetar man nu med att realisera den politik som går under samlingsnamnet Digital Single Market, som eftersträvar att riva ned regulatoriska barriärer mellan EU-länderna och få EU att verka mer som ett land snarare än som 28 olika när det kommer till tillgång till och användning av digitala tjänster. Vi jobbar med att inspirera varandra och lära av varandra, att stödja initiativ som Code Week och startup-supportande aktiviteter.

Hur långt i tiden sträcker sig Digitaliseringsrådets uppdrag?

– Arbetet ska avslutas senast den 31 december 2020.

Text: Håkan Soold

Till sidans topp