Skip to content

Nominate a candidate for our Head of school

Nominera hen till skolchef

Vem vill du se som skolchef för ITM från och med nästa år? Har du tänkt tycka till är det brådis – den 16 oktober ska alla förslag vara inne.

För du vet väl att vi som är anställda på ITM kan nominerar en eller flera personer – eller oss själva – till skolchefsrollen.  Givetvis finns det vissa minimkrav för att vara behörig som skolchef, till att börja med bör du exempelvis vara professor eller lektor. Ja, därmed kommer inte jag själv på fråga.

Nomineringskommittén har fler önskemål på sin lista:

 • Framgångsrik erfarenhet av ledarskap över större enheter med arbetsmiljö och personalansvar (som skolchef, vice skolchef, prefekt eller motsvarande)
 • Professor/lektor på docentnivå med forskningsledarerfarenhet
 • Uppvisa formell ledarskapsutbildning av omfattning
 • Visad god förmåga att arbeta med visioner och strategier att utveckla skolan och KTH
 • Visad god förmåga att genomföra förändring och kunna fatta beslut
 • Visad god samarbetsförmåga inom KTH, mellan skolor, med KTH:s ledning och studentkåren
 • Legitimitet och integritet, förmåga att representera KTH externt
 • Ska kunna presentera en vision för aktuell skolas utveckling inom utbildning, forskning och samverkan med samhälletNomineringskommittén består av en permanent nomineringsgrupp för skolchefstillsättningar inklusive representanter från ITM-skolans strategiska råd. Kommitténs uppdrag är att ta fram ett förslag på ny skolchef till rektor som sedan är den som väljer ny skolchef för ITM.

  Skicka ditt förslag senast den 16 oktober 2019via mail till itm-nominering-skolchef@kth.se. Glöm inte använda den mall som har skickats ut.

 

 

Who would you like to see as Head of school for ITM from next year? If you want to have a say, there’s still time – but just. The deadline for your candidate is October 16.

I hope everyone’s aware that all ITM employees can nominate one or more person – or ourselves, for that matter – as the Head of school. Naturally, there are some minimum requirements to be qualified as a school principal. To begin with, for example, you should be a professor or associate professor. No, so I do not qualify.

The Nominating Committee has more requests on its list:

 • Successful experience of leadership across major units with work environment and personnel responsibilities (such as Head of school, Vice head of school, Prefect or equivalent)
 • Professor/Associate Professor at docent level with research leader experience
 • Demonstrate formal leadership training of scope
 • Demonstrated good ability to work with visions and strategies to develop the school and KTH
 • Demonstrated good ability to implement change and be able to make decisions
 • Demonstrated good collaboration skills in KTH, between schools, with KTH’s management and the student union
 • Legitimacy and integrity, ability to represent KTH externally

The nomination committee consists of the permanent nomination group and representatives from the ITM School’s strategic council. The committee’s mission is to produce a proposal for a new Head of school to presented for the President, Sigbritt Karlsson, who makes the final decision.

Nominate your candidate no later than 16 October 2019 via email to itm-nominering-skolchef@kth.se. Don’t forget to use se the template with motivation for your proposal/nomination that was sent out earlier.

/Christina Carlsson, Head of Administration at ITM