Skip to content

We are investing – in HR and communications

Portrait Christina Carlsson

In English further down. (Photo: Anneli Nygårds)

Vi satsar – inom HR och Kommunikation

HR-området utökas vid ITM-skolan

Att vara chef, ledare och arbetsgivare kan vara komplext och svårt oavsett organisation och verksamheter. Akademisk verksamhet torde vara bland de mer svårbemästrade av en rad anledningar.

ITM-skolan utökar kompetensen inom HR-området, genom att bland annat utlysa en ny tjänst som HR-strateg. Funktionen skall aktivt utgöra det verksamhetsnära stödet som har löpande direktkontakt med chefer i deras arbetsvardag genom att coacha och handleda i situationer som kräver ett aktivt och förutseende chefs- och ledarskap.

Ett sådant verksamhetsnära stöd i direkt kontakt med chefer syftar både till att 1) handleda chefer i att ta ansvar, agera och vidta åtgärder så tidigt som möjligt, och att 2) parallellt initiera en lärprocess som utvecklar kompetens, självständighet och ett aktivt chefs- och ledarskap.

”Att kunna presentera sin forskning öppnar dörrar”

 Det menar Anders Sahlman och Pontus Ströbäck, som är de första talarna i ITM:s satsning ”Sprid din forskning”. ITM:s kommunikatörer kommer utbilda och stötta våra forskare att kommunicera sin forskning bättre, dels genom att bjuda in till seminarier som detta och dels genom en ny webbsida med tips och tricks för att forskarna ska få stöd i själva lära sig att kommunicera sin forskning.

Den 19 november är det alltså dags för Anders Sahlman och Pontus Ströbäck att coacha ITM:s forskare i att prata om sin forskning. Vi var oroliga för att inte få gehör när inbjudan skickades ut till ITM:s lärare och forskare, men ack vad vi bedrog oss. Inom två timmar var samtliga platser uppbokade! Vi får hoppas att vi får anledning att planera ytterligare ett tillfälle framöver.

Anders och Puntus porträtt
Anders Sahlman och Pontus Ströbäck ska coacha ITM:s forskare i att prata om sin forskning. Foto: Niklas Lindgren

KTH:s fem campus

Rektor har beslutat om översyn av KTH:s fem campus. Under vintern 2020/21 genomförs en översyn av KTH: samtliga campus. Översynen ska ta sin utgångspunkt i nuvarande verksamhet och diskutera hur respektive campus verksamhet förhåller sig till ambitionen att all verksamhet inom KTH ska bedrivas i kompletta akademiska miljöer. Verksamhetsstödets betydelse för förutsättningarna för verksamheten på respektive campus ska övervägas. Översynen skall utmynna i alternativa förslag på utveckling av verksamheterna vid KTH:s olika campus. Uppdraget skall slutrapporteras till rektor senast den 31 mars 2021.

KTH Södertälje building

Och sist men inte minst!

Stort grattis till Malin Selleby som får utmärkelsen ”Årets lärare 2020”.

/ Christina Carlsson, Administrativ Chef på ITM

We are investing – in HR and communications

The HR area will be expanded at the ITM School

Being a manager, leader and employer can be complex and difficult regardless of organization and operations. Academic activities are probably among the more difficult to master for a number of reasons.

The ITM School expands its competence in the HR area, by, among other things, announcing a new position as HR Strategist. The function will actively constitute the business-related support that has ongoing direct contact with managers in their daily work, by coaching and supervising in situations that require active and foresighted management and leadership.

Such business-related support in direct contact with managers aims both to 1) guide managers in taking responsibility, acting and taking action as early as possible, and to 2) in parallel initiate a learning process that develops competence, independence and an active leadership.

“Being able to present your research opens doors”

That is the opinion of Anders Sahlman and Pontus Ströbäck, who are the first speakers in ITM’s initiative “Spread your research”. ITM’s communicators will train and support our researchers to communicate their research better, partly by inviting to seminars like this and partly through a new website with tips and tricks for researchers to get support in learning to communicate their research.

On November 19, it is time for Anders Sahlman and Pontus Ströbäck to coach ITM’s researchers in talking about their research. We were worried about not being heard when the invitation was sent out to ITM’s teachers and researchers, but alas, we were surprised. Within two hours, all seats were booked! We can only hope that we have reason to plan another opportunity in the future.

Anders och Puntus porträtt
Anders Sahlman and Pontus Ströbäck will coach ITM’s researchers in talking about their research.  Photo: Niklas Lindgren

KTH’s five campuses

The President has decided on a review of KTH’s five campuses. During the winter of 2020/21, a review of KTH’s all campuses will be carried out. The review will be based on current activities and discuss how each campus’ activity relates to the ambition that all activities within KTH will be conducted in complete academic environments. The significance of the operational support for the conditions of the activities on each campus will be considered. The review will result in alternative proposals for the development of the activities at KTH’s various campuses. The assignment will be reported to the President no later than 31 March 2021.

KTH Södertälje building

And last but not least!

Congratulations to Malin Selleby who receives the award “Teacher of the Year 2020”.

/ Christina Carlsson, Head of Administration at ITM