Skip to content

KPIs for higher societal impact

Hatef Madani Larijani, impact leader at ITM.

In English further down.

Nyckeltal för samhällsnytta

Vi närmar oss slutet av året och det är dags att ägna sig åt lite självreflektion. Vad uppnådde vi under 2020? Vad lärde vi oss av de nya utmaningarna? Vilken samhällsnytta eller fotavtryck levererade vi? Vad ska vi förbättra till nästa år? Hatef Madani, Impactansvarig för ITM, sätter på sig sina impact-glasögon och reflekterar över ett speciellt år.

När det gäller samhällsnytta från vårt professionella arbete är utmaningen alltid att definiera korrekta nyckeltal (KPIs eller Key Performance Indicators). Vad kännetecknar en forskargrupp som har stor påverkan inom sitt ämnesområde? Hur kan vi mäta vår forskargrupps resultat på ett standardiserat sätt (om det finns något)?

Hur kan vi utforma strategier för att främja outreach och förbättra vår påverkan bortom våra begränsade forskargrupper? Det är svåra frågor att besvara och jag tror inte att det finns några enkla svar om rätt och fel. Flera institut har satsat mycket på att utveckla standardiserade metoder för att jämföra universitetens akademiska resultat och rangordna universitet från hela världen baserat på dessa metoder. THE (Times Higher Education), QS (Quacquarelli Symonds), ARWU (Shanghai) är förmodligen de mest kända exemplen på de så kallade universella akademiska rankningssystemen. De har satt upp flera nyckeltal för att mäta universitetens resultat globalt. Bland dessa nyckeltal spelar anseende (bland akademiska institutioner och arbetsgivare) och vetenskaplig publicering centrala roller.

Strax före sommaren fick jag i uppdrag att undersöka hur vi som ITM-forskare kan bidra till en högre ranking för KTH i de universella rankningssystemen. Det var intressant att på djupet gå igenom nyckeltal på ITM och se hur varje institution presterar. För oss alla finns det mycket att lära av den här lilla övningen och min ambition är att vi tillsammans granskar resultaten och lär oss mer om våra styrkor och svagheter. Det kan leda till smarta strategier för att utvecklas. Till exempel:

  • Hur mycket vikt lägger vi på kvantitet snarare än kvalitet vid vetenskaplig publicering? Varifrån kom detta beslut?
  • Är vi välinformerade om de bästa vetenskapliga tidskrifterna inom vårt ämnesområde? Vet vi hur vi kan öka vår forskningsimpact genom att publicera på rätt plats vid rätt tidpunkt?
  • Vilka är de viktigaste nyckeltalen som passar vår forskningsstil? Hur väl kommuniceras dessa nyckeltal mellan fakulteterna och ledningen?

Listan kan göras lång. Att hitta svar på denna ofullständiga frågelista kan sprida ljus i denna mörka tid på året, självklart med adventsljusen tända och med nyheterna om ett corona-vaccin i färskt minne. Njut av den här mysiga tiden på året!

/Hatef Madani, Impact-ansvarig på ITM-skolan

KPIs for higher societal impact

We are getting close to end of the year and it’s time to deal with the self-reflection process’ questions: What did we achieve during 2020? How much did we learn from the new challenges? What was our impact or footprint? What to improve next year? As Impact Leader of ITM, Hatef Madani, puts on his impact glasses when reflecting on a special year.

When it comes to the societal impact of our professional work, the challenge is always to define proper KPIs, Key Performance Indicators. What can define a research group as a high impact one in the subject area? How can we measure the performance of our research group in a standard way (if there is any)?

How can we devise strategies to foster growth and enhance our impact beyond our limited research groups?  It is hard to answer this type of question indeed and I believe that there is no solely right answer to it.  Several institutions put a lot of efforts to develop standardized methods to compare the academic performance of universities and rank the universities from all over the world based on those methods. THE (Times Higher Education), QS (Quacquarelli Symonds), ARWU (Shanghai) are probably the most well-known examples of those so called universal academic ranking systems.  They set several KPIs to measure the performance of the universities globally. Among those KPIs, the reputation (among academic institutions and employers) and scientific publication play a pivotal role.

Right before summer holidays, I was assigned to investigate how we as ITM researchers can contribute more to a “higher-ranked” KTH in the universal ranking systems. It was quite interesting to go deeply through the KPIs for all the departments at ITM and see how each department performs. There are a lot to learn from this small exercise for all of us and our ambition is to go through this exercise all together and learn more about our strengths and weaknesses. That can lead to smart strategies for advancement. For example:

  • How much do we weigh the quantity rather than the quality of our scientific publications? Where was this decision originated from?
  • Are we well-informed about the best scientific journals in our subject area? Do we know how to increase our research impact by publishing in the right place and right time?
  • What are the Key Performance Indicators that fit our research style? How well are these KPIs communicated between the faculties and management?

The list can easily get long. Finding answers to this non exhaustive list of questions might bring more light to this dark time of the year, of course beside the Advent candles and News about vaccines. Enjoy the cozy time of the year!

/Hatef Madani, Impact Leader of the ITM School