Skip to content

More studies from home

Students in KTH Library.

Mer hemmaplugg

Så ser de kommande veckorna ut för KTH:s studenter, efter FHM:s senaste rekommendationer. Men hur blir det med vårens undervisning och examinationer? 

Nu har vi genomfört en stor del av höstterminen och examinationen i period ett är precis avslutad, vilket haft sina utmaningar på grund av den pågående pandemin. Själv har jag för första gången testat dels att föreläsa både i klassrum och på zoom på samma gång, samt att genomföra kontrollskrivningar med hjälp av obevakade quizzar i canvas (essäfrågor). Det har varit otroligt lärorikt, stimulerande, frustrerande och roligt. 🙂

Inför kommande undervisningen finns det två väldigt aktuella frågor, dels hur undervisningen påverkas av de nya riktlinjerna som FHM kom med den 29/10 och dels hur vi tror att vårterminens undervisning kan genomföras. När det gäller den första frågan så specificerades på dagens grundutbildningsutskottsmöte att den största skillnaden i och med  de förändrade riktlinjerna är att de studenter som inte har schemalagd undervisning på campus uppmanas att sitta hemma och plugga i stället för att åka in till campus.

Vad gäller vårterminens undervisning genomförs kurserna i alla programmens årskurser digitalt kombinerat med schemalagda träffar på campus. I så stor utsträckning som möjligt ska följaktligen alla studenter få möjlighet att fysiskt möta lärare och andra studenter i kurserna. Den del av undervisningen som är campusförlagd ska främst bestå av praktiska moment såsom laborationer, handledd undervisning eller undervisning med tydligt behov av interaktion mellan student och lärare eller mellan studenter.

Aktuell information på KTH:s hemsida om covid-19.

Det sker också mycket spännande och intressant strategisk utbildningsutveckling på KTH och för alla oss anställda finns det ju många möjligheter att delta i nätverkande kring olika frågor som berör utbildning på grund-, avancerad- och forskarnivå. Under läsperioderna sedan covid-19-pandemin nådde Sverige har KTH:s nätverks- och storträffar genomförts via zoom, vilket möjliggjort ökat deltagande, och till stora delar fokuserats på erfarenhetsutbyten om digitalisering av utbildningen. Om du är intresserad av en beskrivning av de olika arenorna kan du läsa mer om det här:

Arenor för pedagogisk utveckling och nätverkande

Emellertid vill jag särskilt marknadsföra möjligheten för alla oss anställda att delta i kommande Storträff. Någon gång per termin bjuder vicerektor för utbildning in utbildningsledare, övrig personal och studeranderepresentanter till storträffar som tar upp aktuella och prioriterade frågor för KTH:s utbildningar. Upplägget är främst i rundabordsformat där man kan välja på flera olika teman att nätverka och diskutera kring. Datum för höstens storträff är preliminärt satt till eftermiddagen den 3 december 2020. Delta gärna i den! Vårens digitala storträff blev en succé vad gäller antalet deltagare och totalt genomfördes 39 diskussionsrundor med olika ämnen som rör utbildning och utbildningsutveckling.

Virtuell storträff storsuccé

En annan rolig möjlighet att nätverka är genom att komma till PriU-gruppernas möten. PriU är kollegiala grupper öppna för alla anställda med fokuserad diskussion kring olika teman. I förra veckan deltog jag i det första uppstartsmötet för en ny PriU-grupp som ska fokusera på vilka olika examinationsformer vi ser i och med den utbildningsutveckling som digitalisering medför.

I och med det vill jag också påminna om att perioden för inlämning av bidrag till KTH:s fjärde Scholarship of Teaching and Learning-konferens snart stänger. Konferensen äger rum den 10 mars, 2021 och perioden för submission är mellan 21 september och 20 november, 2020. (Obs! Fullständigt paper krävs inte för denna konferens). Huvudtemat för konferensen är Learning Spaces: de fysiska, virtuella och sociala rum för lärande som du eller andra har skapat och deltagit i. Konferensen bjuder på gästföreläsare, rundabordsdiskussioner, workshops, postersession och presentationer.

KTH SoTL 2021 – Learning Spaces

Avslutningsvis hoppas jag att ni läser rektors och vicerektorernas bloggar, eftersom dessa ger en bra överblick över vad som händer på KTH. Den blogg som skrivs av vicerektor för utbildning fokuserar på både möjligheter och utmaningar, i alla KTH:s utbildningar, från behörighetsgivande, grund-, avancerad och forskarnivå till det livslånga lärandet.

Blogg av Vicerektor för utbildning

/ Anna Jerbrant, Vice skolchef och grundutbildningsansvarig

More studies from home

That is the main consequence for KTH students, following the latest recommendations from the The Public Health Agency. What about the spring semester and its teaching and examinations?

We have now completed a large part of the autumn semester and the examination in period one is just over, which had its challenges due to the ongoing pandemic. Personally, I have for the first time tried to lecture both in the room and on zoom at the same time, as well as to carry out partial exam (KS) with the help of unattended quizzes in canvas (essay questions). It has been incredibly educational, stimulating, frustrating and fun. 🙂

Looking ahead, there are two very current issues. One is about how the new guidelines from The Public Health Agency (FHM) on October 29 affect our teaching, and the second is about how we believe that teaching can be conducted this spring. With regard to the first question, the largest difference is that students who do not have scheduled teaching on campus are encouraged to study at home instead of going to campus. This was specified at the meeting in the Education Committee for first and second cycle, earlier this week.

As for the teaching in spring, the courses in all study year’s will be carried out digitally combined with scheduled gatherings on campus. Consequently, all students should, as far as possible, have the opportunity to physically meet teachers and other students in the courses. Teaching located on campus shall mainly consist of practical elements such as lab sessions, supervised teaching or teaching with an obvious need for interaction between student and teacher or between students.

Up-to date information on the KTH website about covid-19

There is also very exciting and interesting strategic educational development at KTH. For all of us there are many opportunities to participate in networking on various issues that affect education at undergraduate, advanced and postgraduate level. During the study periods since the pandemic reached Sweden, KTH networks and “Storträffar” were conducted via zoom, which enabled increased participation, and were largely focused on exchanges of experience on digitization of education. If you are interested in a description of the different arenas, you can read more here:

Arenas for Educational Development and Networking

I would like to market one opportunity specifically: The upcoming “Storträff”. Once per semester, the Vice President for Education invites education leaders, other employees and student representatives to large meetings that address current and prioritized issues for KTH’s educations. The set-up is mainly in round table format where you can choose from several different themes to network and discuss. The date for this autumn’s “Storträff” is tentatively set for the afternoon of December 3, 2020. Feel free to participate in it! This spring’s digital “Storträff” was a success in terms of the number of participants and a total of 39 discussion rounds were conducted with various topics related to education and training development.

Storträff = Stor/Big success

Another fun opportunity to network is by joining the PriU groups’ meetings. PriU are collegial groups open to all employees with a focused discussion on various themes. Last week, I participated in the first start-up meeting for a new PriU group that will focus on the different forms of examination that we see as a result of the educational development that digitalization entails.

With that, I would also like to remind you that the period for submitting to KTH’s fourth Scholarship of Teaching and Learning conference will soon close. The conference will take place on March 10, 2021, and the submission period is between September 21 and November 20, 2020. (Note: Full paper is not required for this conference). The main theme of the conference is Learning Spaces: the physical, virtual and social spaces for learning that you or others have created and participated in. The conference offers guest speakers, roundtable discussions, workshops, poster sessions and presentations.

KTH SoTL 2021 – Learning Spaces

Finally, I hope you read the President’s and Vice Presidents’ blogs, as these give a good overview of what is happening at KTH. The blog written by the Vice President for Education focuses on both opportunities and challenges, in all KTH’s educations, from preparatory level, first and second cycle and postgraduate level to lifelong learning.

Blog by Vice President for Education

/ Anna Jerbrant, Deputy Head of School & Director of First and Second Cycle Education

Deputy Head of School & Director of First and Second Cycle Education