Skip to content

“I am the greatest”

In English further down.

Kära kollegor,

1964 uttalade den världsberömda boxaren Muhammad Ali orden “Jag är den störste”. Hans track record i boxning var, och är, mycket bra och han har blivit flitigt citerad tack vare det där citatet.

I den akademiska världen däremot, är det inte lika vanligt att man gör dylika uttalanden om sin egen förmåga. Istället bedöms den enskilda forskningsprestationen utifrån mätbara kvantiteter såsom citeringar av artiklar etc. Dessutom är det olika rankningsorganisationer såsom THE, QS, US News, World Report och ARWU som bedömer hur bra ett universitet är. Rankingen baseras i sin tur på ett antal viktiga prestandaindex som inkluderar utbildningens kvalitet, fakultetens kvalitet, forskningsresultat och så vidare.

Hatef Madani ansvarar för impactarbetet på ITM. Han har under hösten samlat in forskningsdata kring publiceringar från ITM:s olika institutioner och håller för närvarande på att presentera detta för varje institution. Och självklart blir den naturliga frågan: vem presterar bäst?

Svaret är: det beror på vad du fokuserar på:

  • Institutionen för Industriell produktion (IIP) har den högsta genomsnittliga citationsfaktorn på 1,59.
  • Institutionen för Hållbar produktion har den högsta andelen topp 10% citerade artiklar (31%).
  • Institutionen för Energiteknik har den högsta andelen publikationer i topp 20% rankade tidskrifter (33%).
  • Institutionen för Materialvetenskap har flest publikationer (720).
  • Institutionen för Maskinteknik har den högsta andelen sampublikationer med kollegor som inte är verksamma på universitet, dvs huvudsakligen med kollegor i industrin (23%).

Självutvärderingar baserat på bland annat rankningsstatistik som här ovan, används vid årets forskningsutvärdering. Rektor vill att varje institution, ja varje forskare, ska bidra till att höja kvaliteten så att KTH kan bibehålla sin höga ranking i världen. Det blir spännande att se resultatet av utvärderingarna i slutet av augusti.

Till sist vill jag säga att det är fantastiskt att uppleva hur dagarna blir längre och hur naturen börjar vakna. Jag är säker på att många av er gör som jag och tar tillfället i akt att ta promenader i naturen för att uppleva hur blommor tittar upp ur marken och se hur fåglar är upptagna med att bygga sina bon. Allt är tecken på att vi långsamt går mot en ljusare framtid…

/Pär Jönsson, Skolchef

I am the greatest

Dear colleagues,

In 1964 the world-famous boxer Muhammad Ali claimed that “I am the greatest.” His track record in boxing is very good, and he has received many citations based on that speech.

In the academic world, we seldom see people that stand up and make a similar statement. Instead, the individual research performance is judged by measurable quantities such as citations of papers, etc. Moreover, the ranking of a university is made by different ranking organisations: THE, QS, US News and World Report, and ARWU. These are based on a number of key performance indexes, including the quality of education, quality of faculty, research output, etc.

Hatef Madani is responsible for the impact work at ITM. He has collected data of research output from the different departments at ITM. He is currently presenting this information to the departments. Well, then the natural question is who the best performing department is?

The answer is as follows, depending on what you focus on:

  • The department of Industrial Production (IIP) has the highest average citation factor of 1.59.
  • The Department of Sustainable Production has the highest percentage of top 10% cited papers (31%).
  • The Department of Energy Technology has the highest share of publications in the top 20% ranked journals (33%).
  • The Department of Materials Science and Engineering has the highest number of publications (720).
  • The Department of Machine Design has the highest share of non-university co-publications (23%)

Self-evaluations made by the departments based on among other things ranking statistics such as that presented above are used in the 2021 research evaluation. The President’s purpose is that each department and each researcher should find a way of increasing the quality so that KTH’s ranking in the world remains high. It will be exciting to see the result of the evaluations at the end of August.

As a final word, I wish to say that it is fantastic to experience how the days become longer and how nature starts to wake up. I am sure that many of you do as I and take the opportunity to take walks in nature to experience how flowers emerge from the ground and to watch birds being busy building their nests. These are signs that we are slowly moving towards a brighter future…..

/Pär Jönsson, Head of the ITM School