Till innehåll på sidan

Kvinnor och män i styrelser. Åtgärder för energi-och klimateffektivitet

AVSLUTAT PROJEKT

Publicerad 2015-09-29

Kvinnor anser att klimatförändringen är mer allvarlig än vad män gör och kvinnor tycker också det är viktigare att göra något åt den. Män dominerar i företagens styrelser samtidigt som behovet av att minska utsläppen av växthusgaser snabbt är mycket stort. I detta forskningsprogram undersöks om fler kvinnor i styrelser skulle kunna bidra till att företagen ökar sina ansträngningar att minska klimatutsläppen. Flera olika metoder används såsom enkäter, intervjuer och analyser av företagens årsrapporter.

Klimatförändringen uppfattas av många som en av vår tids största utmaningar och behovet av att snabbt genomföra utsläppsminskningar i framförallt de rika länderna betonas. Samtidigt finns omfattande forskning som visar på könsskillnader mellan hur risker med klimatförändringen uppfattas och i vilken omfattning man är beredd att acceptera utsläppsminskade åtgärder. Bristen på kvinnors representation i företagens styrelser har debatterats flitigt och i vissa länder som t.ex. Norge har man infört en lag om jämn könsfördelning för att uppnå en bättre balans. Viss forskning har genomförts om hur styrelsernas arbete då har påverkats, dock inte vad gäller företagens miljöprestanda.

I programmet jämför vi dels styrelseledamöters attityder till klimatförändringen och klimatåtgärder bland utvalda företag i Norge och Sverige och vi undersöker också hur de anser att styrelsearbetet påverkas avseende miljöarbetet av fler kvinnor i styrelsen. Vi analyserar också årsrapporter från utvalda företag i samma länder för att studera hur klimatåtgärder behandlas. En viktig del av programmet är kommunikation av resultaten och vi avser att genomföra ett antal workshopar med representanter för näringsliv och politik i Sverige.

Programmets resultat kommer dels att resultera i flera vetenskapliga artiklar samt utgöra underlag för politiska beslut angående hur klimatmålen skall uppnås.

Programmet finansieras av Energimyndigheten och startade den 1 maj 2015 och avslutades den sista december 2017. KTH, avdelningen för industriell ekologi, leder programmet som sker i samverkan med CEFIN, centrum för bank-och finans, också på KTH.

För mer information kontakta:

Annika Carlsson Kanyama, docent och programchef, annikack@kth.se

Misse Wester, docent,

Ingalill Söderberg, PhD, ingalill.soderberg@abe.kth.se

Lotta Snickare, PhD, lotta.snickare@abe.kth.se

Innehållsansvarig:infomaster@abe.kth.se
Tillhör: Institutionen för fastigheter och byggande
Senast ändrad: 2015-09-29