Till innehåll på sidan

Ledningsstöd

Vilka behov finns bland skolchefer, prefekter och chefer inom verksamhetsstödet? Ett övergripande måldokument är under arbete.

Vad händer inom ledningsstöd?

Kartläggning

Kartläggning 2022

• Under 2022 genomförde skolornas och fd GVS organisation för ledningsstöd en kartläggning över nuläget.

Analys

Chefers och prefekters behov

I analysfasen tittade gruppen på:

• skolchefens roll och behov av ledningsstöd,

• prefektens roll och behov av ledningsstöd,

• avdelningscheferna inom VS behov av ledningsstöd. 

Prioritering

Prioriterade områden

• Chefstöd inom skola

• Stöd för kollegial (beslutande och beredande) struktur på skolnivå och centralt

• Chefsstöd inom VS

• Samordning och utveckling av ledningsstödsfunktioner inom VS

Utveckling

Utveckling i olika steg

• Fyra prioriterade områden är spikade i handlingsplanen och kommer utvecklas 2023 och framåt. 

• Behov av systemstöd är kanaliserat till IT-delportföljen för administration.

• Revidering av skolchefens och prefektens roll har justerats i arbets- och delegationsordning april 2023.

Vi gör det tillsammans

Genomförda aktiviteter

Hittills har underlag kunnat tas fram av admincheferna och ledningskansliet.

Admincheferna och ledningskansliet har haft dialog med skolcheferna i vissa frågor.

Olika aspekter av ledningsstöd har berörts också inom ekonomi, HR och kommunikation.

Behoven av bättre systemstöd för ekonomi- och verksamhetsstyrning har kanaliserats via IT-delportföljen för
administration genom beslutat utvecklingsprojekt.

Avstämning sker med ALP angående prefektens roll.

Ledningskansliet samordnade förberedelserna inför ny ledning 2022, vilket involverade både skolledningar och avdelningar inom VS.

Framtida aktiviteter

Det är troligen aktuellt med diskussion i prefektrådet om prefektens roll.

Processledare för ledningsstöd på KTH

tillsammans med samtliga administrativa chefer. 

Kontakta oss

Kontakta i första hand din närmaste chef om du har frågor om ledningsstöd.