Till innehåll på sidan

Forsknings- och innovationsstöd

Biblioteket, Research Support Office och KTH Innovation står för KTH:s huvudsakliga forskningsstöd. Skolornas motsvarigheter berörs här inte av sammanslagningen.

Tre kvinnor

Fördjupat stöd och mer samarbete

En målbild för verksamhetsstödet riktat till forskare är att skapa tydlighet kring hur forskarna får tillgång till stödet och utveckla både befintliga tjänster och hitta nya utvecklingsområden. Maria Haglund, Maria Gustafson och Lisa Ericsson leder arbetet. 

Vad händer inom forskningsstöd? 

PRIORITERING

Prioriterade områden

• Stöd till forskare

• Administrativt stöd i forskningsprocessen

• Övergripande processer

Kartläggning och analys

Kartläggning och analys parallellt 2022

En kartläggning genomfördes 2022 och i samband med det gjordes även en analys för att identifiera utvecklingsområden. 

Utveckling

Utveckling direkt in i verksamhetsplanen

Följande punkter fördes fram på prefektrådet och de inkluderas i Verksamhetsstödets verksamhetsplan 2023-2025:

• Samordning av avtalshanteringen, inklusive skolornas avtalskoordinatorer.

• Utveckla samordning av finansiärsexpertis som stöd vid budgetering och rapportering, samt avgiftsuttag från forskningsinfrastrukturer.

• Process och fortbildning kring regelefterlevnad med fokus på forskningsdata.

• Vidareutveckla funktioner kring administrativ projektledning (koordineríng av EU-projekt + professionellt adminstöd vid stora centrumbildningar).

Vi gör det tillsammans

Genomförda aktiviteter

  • Information till medarbetarna inom respektive stödområde vid interna möten, hösten 2022.
  • Prefektrådet på tema forskningsstöd, november 2022.

Framtida aktiviteter

  • Uppföljning med prefektrådet.
  • Framöver kommer arbetsgruppen behöva samarbeta med bland ekonomi, HR och kommunikation.

Kontakt

Kontakta i första hand din närmaste chef om du har frågor om forskningsstöd.