Bibliometri på KTH

Bibliometri kan definieras som det kvantitativa studiet av publikationssamlingar. Bibliometrigruppen vid KTH tar fram statistik för KTH:s publicering, genomslag mätt på basis av citeringar samt sampublicering.

Uppgifter

Verksamhetens uppgifter består i att ta fram publiceringsstatistik för KTH och att utföra bibliometriska analyser att användas som underlag för beslutsfattare på olika nivåer. Gruppen tar bland annat fram följande:

  • Årlig bibliometrisk uppföljning – Bibliometrisk statistik för KTH, KTH:s skolor, avdelningar och forskare.
  • Bibliometrisk indikator för medelsfördelning.
  • Indikatorer till KTH:s indikatorrapport.
  • Bibliometriska analyser på uppdrag av KTH:s ledning, bland annat sampublicerings- och benchmarkinganalyser.
  • Externa analyser för andra lärosäten, institut m.m.

KTH Bibmet

KTH har en bibliometrisk databas, KTH Bibmet, vilken innehåller samma datamängd som Web of Science core collection. Förutom KTH är det endast Karolinska institutet av de svenska lärosätena som har en databas av detta slag. Databasen innehåller för närvarande 55,5 miljoner publikationer och 1.178 miljoner referenser. Därmed täcker databasen en stor del av den vetenskapliga publiceringen.

KTH Bibmet möjliggör avancerade analyser av den vetenskapliga publiceringen. Bland annat möjliggör den beräkning av normerade citeringsindikatorer, analys av publiceringens dynamik och förändring samt framtagning av sampubliceringsmönster.

KTH:s lokala publikationsdatabas, DiVA, används för vissa av bibliometrigruppens analyser.
 

Externa analyser

Bibliometrigruppen vid KTH utför även analyser på förfrågan från lärosäten eller andra organisationer med forskning. Gruppen kan utföra mer omfattande analyser med statistiska sammanställningar eller ta fram indikatorvärden för en uppsättning publikationer, gällande bland annat fältnormerade citeringsindikatorer.
 

Forskning

KTH Bibmet skapar goda förutsättningar för forskning inom bibliometri. ECE-skolan har som målsättning att utveckla en forskningsverksamhet inom området. I dagsläget finns en forskare, Per Ahlgren, på 20 procent vid bibliometrigruppen. Ahlgrens forskningsintressen är bibliometriska indikatorer, bibliometriska metoder och tekniker, citeringsanalys, mappning av vetenskapsområden samt rumslig scientometri.
 

Personal vid bibliometrigruppen

Per Ahlgren
Per Ahlgren, Bibliometrisk analytiker 087909365
Tobias Jeppsson
Tobias Jeppsson, bibliometrisk analytiker 087907106
David Minguillo
David Minguillo, bibliometrisk analytiker 0737652132
Qi Wang
Qi Wang, bibliometrisk analytiker

Kontakt

Har du frågor om bibliometri är du välkommen att kontakta oss: publicering@kth.se 

Till sidans topp