Till innehåll på sidan

Kommunikationskurs klargör nyttan med egna forskningen

Grafik: megafon
Publicerad 2020-12-22

Allt fler forskare förstår vikten av att kunna kommunicera sin forskning med sin omvärld. På kursen Communicating Research Beyond the Academy får du som är doktorand (eller forskar på en annan nivå) både rolig och matnyttig kunskap som snabbt kan omsättas i praktiken - och som till och med kan förändra din syn på din forskning. Vi frågade kursledare Linda Söderlindh varför man ska gå kursen.

Varför det här är en bra kurs, Linda?

– För att du får de kunskaper och färdigheter i kommunikation som doktorander - ja alla forskare för den delen - behöver för att kunna förmedla sin forskning till målgrupper utanför akademin som exempelvis politiker, journalister, nyfiken allmänhet, och så vidare.

– Vi varvar teori, praktik och reflektion kring forskningskommunikation. Varje deltagare utgår ifrån sitt eget forskningsfält och -projekt och det man lär sig under kursen kan snabbt omsättas i verkligheten, vilket gör kursen relevant redan från första veckan.

– Men det är inte bara praktiskt – vi pratar också om de olika förutsättningar som finns för att kommunicera forskning i samhället. Exempelvis diskuteras kommunikation i ljuset av skepticism mot vetenskap och forskare. Vi problematiserar även balansen mellan å ena sidan behovet av förenklade budskap och begriplighet för att nå olika målgrupper, å andra sidan den vetenskapliga integriteten och nödvändigheten av att vara korrekt och exakt.

Har behovet av att som forskare kunna kommunicera förändrats de senaste åren, skulle du säga?

– Behovet att kommunicera sin forskning har alltid varit stort men har blivit mer uppenbart på senare år. Det ser vi inte minst under den rådande pandemin där det ibland, bland annat i media, blir tydligt att det finns en lucka mellan experternas kunskaper och allmänhetens förståelse.”

– Sedan har det också blivit alltmer viktigt att kunna kommunicera hur forskning går till. Det finns ibland förväntningar på att forskningen ska ge alla svar, och forskare framställs ofta som motsägelsefulla individer som aldrig kan ge raka svar. Dessutom finns också en oroväckande tendens till skepticism mot forskning och vetenskap, vilket ytterligare ökar behovet av att inte bara kommunicera vad man själv gör samt dess hur och varför, utan även vad forskning är och hur den bedrivs på ett mer övergripande plan.”

Vad är det viktigaste insikten deltagarna får med sig, enligt din erfarenhet?

– Att andra inte tänker och förstår på samma sätt som man själv gör! Och att man själv kan påverka hur budskapet tas emot i mycket högre utsträckning än man först tror.

De färdigheter man utvecklar är också också tillämpbara i andra sammanhang, även inom akademin. I undervisning exempelvis, eller i samtal med kollegor. Många börjar se på sitt eget forskningsprojekt - och framförallt nyttan och tillämpbarheten av den - med lite andra ögon.

Text: Anna Gullers
Illustration: Ulrika Georgsson

Innehållsansvarig:infomaster@itm.kth.se
Tillhör: Institutionen för lärande
Senast ändrad: 2020-12-22