Till innehåll på sidan

Equality Office

Equality Office är en permanent enhet vars funktion är att samordna och stödja KTH:s övergripande JML-arbete.

Sedan 2017 har lärosätet en central samordningsfunktion i form av KTH Equality Office som ett viktigt steg för en mer samlad organisering av JML-arbetet. KTH bedriver således från centralt håll ett forskningsbaserat proaktivt arbete på både strategisk och praktisk nivå med syfte att öka jämställdhet, mångfald och lika villkor ur ett intersektionellt perspektiv inom hela lärosätets organisation. Detta utifrån lagkrav liksom lärosätesspecifika styrdokument och riktlinjer. Arbetet med jämställdhetsintegrering och JML drivs i samarbete med andra aktörer vid fakultet, verksamhetsstöd och studentorganisation. Arbetet bedrivs gentemot såväl anställda (fakultet liksom stödverksamhet) som studenter (på grund-, avancerad och forskarnivå) och fokuserar på både strukturella och kulturella aspekter av ojämlikhet och ojämställdhet.
KTH Equality Office består av flera personer som på hel- eller deltid bidrar i arbetet: vicerektor för jämställdhet och värdegrund, tre JML-strateger med inriktning mot anställda respektive studenter, en särskilt sakkunnig inom genus, två projektledare med särskilda
uppdrag samt tre sakkunniga med särskilda uppdrag.
Enheten samverkar både internt och externt i syfte att utveckla verksamheten i enlighet med fastställda mål.
Utöver arbetet med jämställdhetsintegrering arbetar KTH Equality Office även strukturerat med de aktiva åtgärder som krävs av diskrimineringslagen och rapporteringen till Diskrimineringsombudsmannen.
KTH Equality Office samordnar sitt arbete med KTH:s systematiska arbetsmiljö- och
hållbarhetsarbete, på både strategisk och praktisk nivå.

Kontakt: equalityoffice@kth.se
 

Klara Folkesson
Klara Folkesson
jml-strateg
Innehållsansvarig:Equality Office
Tillhör: Om KTH
Senast ändrad: 2021-09-01