Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Internationalisering för KTH

Parallellt med den accelererande globaliseringen lockar KTH talanger från hela världen, inom såväl forskning som utbildning. Samtidigt tar en hög andel av KTH:s studenter chansen att läsa utomlands under sin studietid. Förutom partneravtal med över 200 lärosäten världen över, ingår KTH i ett flertal universitetsallianser och har strategiska samarbeten ledande universitet i olika regioner.

Globaliseringen har accelererat snabbt under de senaste årtiondena, vilket skapat en ny verklighet för universitet. Gränserna för konkurrensen om framtida talanger och finansiering har expanderat från att omfatta endast universitet i Sverige, till att inkludera Europa och slutligen hela världen. Denna förändring har givit KTH stora möjligheter att globalt få tillgång till kunskap, praxis och resurser som tidigare var utom räckhåll eller obefintliga. Internationalisering har snabbt blivit en viktig aspekt och ett förhållningssätt i hela KTH:s verksamhet, ett avgörande verktyg för att bli ett världsledande tekniskt universitet.

Internationellt samarbete inom utbildning samt internationell mobilitet på samtliga nivåer samordnas av Enheten för internationella relationer.

Mer information om Enheten för internationella relationer (IRO) på KTH:s intranät

Lockar talanger världen över

KTH är alltid på jakt efter nya talanger som kommer att frodas i våra forsknings- och utbildningsmiljöer och i förlängningen forma universitetets framtid. KTH:s starka internationella rykte har gjort universitetet attraktivt för internationella studenter. Varje år välkomnar KTH runt 1000 utbytesstudenter till över 1000 kurser där undervisningen ges på engelska. Ungefär lika många internationella masterstudenter kommer till KTH varje år för att studera på något av de över 60 engelskspråkiga masterprogrammen. Några av dessa program ges tillsammans med andra framstående tekniska universitet, vilket resulterar i en dubbel eller gemensam examen. KTH är en viktig aktör i EIT, European Institute of Innovation and Technology, och erbjuder även gemensamma masterprogram som finansieras genom Erasmus+ och via Nordic Five Tech-alliansen.

Antalet masterstudenter som betalar studieavgift har ökat exponentiellt sedan dippen 2011 då Sverige införde studieavgifter för studenter från länder utanför EU/EES. Denna ökning har skett mycket tack vare KTH:s starka internationella närvaro och rykte. Drygt hälften av de nyantagna doktoranderna vid KTH har en examen från ett annat land än Sverige. KTH:s fakultet och personal är också en internationell grupp med rötter i världens alla hörn. Den stora andelen studenter och personal från utanför Sverige gör KTH:s campus till internationella och dynamiska miljöer där olika idéer och perspektiv möts.

Vidgar vyerna för personal och studenter

I en allt mer global värld blir kulturell medvetenhet och internationellt tankesätt allt viktigare egenskaper på arbetsmarknaden. För att möta denna efterfrågan erbjuder KTH stora möjligheter för studenter att studera utomlands under sin studietid. KTH har idag över 200 framstående utbytesuniversitet i över 40 länder. Varje år genomför runt 700 studenter en utbytestermin eller ett utbytesår. En tredjedel av studenter med examen från KTH har studerat utomlands under sin studietid.

Utöver utbytesstudier erbjuder KTH också studenter möjligheten att göra sitt examensarbete utomlands, ofta i ett utvecklingsland eller hos ett företag eller universitet i Europa. Studenterna deltar också i intensivkurser och program med partneruniversitet över hela världen. KTH:s lärare och personal deltar också i mobilitetsprogram där de möter kollegor över hela världen för att utbyta metoder och kunskaper eller samarbeta i forskningsprojekt.

Globala samarbeten för en bättre morgondag

KTH är en drivande kraft i många kapacitetsuppbyggnadsprojekt runt om i världen med universitet och industri, där vi delar med oss av våra metoder samtidigt som vi får nya perspektiv. KTH har också stöttat andra tekniska högskolor i utvecklingen av deras kvalitetsprocesser. Detta har inte bara bidragit till KTH:s internationella rykte, men också utökat vårt nätverk. Internationella kapacitetuppbyggnadsprojekt genomförs ofta i samarbete med lokala företag och civilsamhälle, vilket ger KTH möjligheten att göra betydande bidrag till samhället i stort.

Starka partnerskap för större inverkan

Forskning i modern tid är i sig internationell, med forskare som samarbetar med kollegor över hela världen. Genom strategiska allianser och partnerskap kan KTH optimera sina samarbeten med utvalda partners. KTH är en del av många prestigefyllda akademiska nätverk, inklusive Cluster, TIME och Caesar. Dessa nätverk är ett forum för samarbete och en plattform för att gå samman i globala frågor som rör högre utbildning och forskning.

Under de senaste åren har KTH börjat att ingå strategiska partnerskap med ett antal ledande universitet i olika regioner. Dessa partnerskap sträcker sig över flera sektorer och kan täcka traditionella studentutbyten, forskningssamarbete, gemensamma doktorandprogram, gemensamma masterprogram och personalutbyte.

Med fokus på framtiden hoppas KTH stärka sin kvalitet och inverkan i forskning, utbildning och samverkan genom våra internationella partnerskap. En fortsatt stark närvaro runt om i världen är ett av de viktigaste verktygen som ska göra KTH till ett världsledande tekniskt universitet.