Till innehåll på sidan

Svensk konsumtion ger ökande utsläpp

NYHET

Publicerad 2013-02-06

Utsläppen av växthusgaser från svensk konsumtion ökar. Det visar en studie som KTH-forskare gjort tillsammans med SCB.

Göran Finnveden, professor i miljöstrategisk analys vid KTH.
Göran Finnveden, professor i miljöstrategisk analys vid KTH.

– Trots att de svenska utsläppen har minskat här hemma, så har de ökat totalt eftersom utsläppen utomlands till följd av vår konsumtion har ökat.

Det säger Göran Finnveden, professor i miljöstrategisk analys på KTH.

Han har tillsammans med forskare på Statistiska Centralbyrån (SCB) och KTH-forskaren Yevgeniya Arushanyan bland annat tagit fram indikatorer för utsläpp av växthusgaser och andra utsläpp till luft orsakade av svensk konsumtion. Detta för att belysa miljöpåverkan i andra länder. Det huvudsakliga syftet med indikatorerna är följa trenden för utsläppen över tiden.

Beräkningar som presenteras i studien visar att utsläppen utomlands har ökat från 44 miljoner ton till 58 miljoner ton, vilket innebär 30 procents ökning mellan 2000 och 2008. Som en jämförelse har utsläppen i Sverige orsakade av svensk konsumtion minskat från 46 miljoner ton till 40 miljoner ton, vilket motsvarar 13 procents minskning. Detta under samma tidsperiod.

Resultatet i studien rör åren 2000 till 2008, men enligt Göran Finnveden finns det ingen anledning att tro att situationen inte kvarstår även för åren 2009 till 2012.
 
– Man kan misstänka att det ser ungefär likadant ut idag. De svenska inhemska utsläppen har gått lite upp och ner de senaste åren, bland annat på grund av konjunktursvängningar, men de långsiktiga trenderna håller nog i sig, säger Göran Finnveden.

Ökningen kan huvudsakligen förklaras av en ökad konsumtion som tillgodoses av större import. Det faktum att värdet av importen har ökat med drygt 40 procent (fastprisberäknat) från år 2000 till år 2008, stödjer den förklaringen.

En ökning kan också orsakas av att sammansättningen av konsumtionen förändras, det vill säga att andra typer av produkter importeras, sådana som av olika skäl orsakar högre utsläpp. Eller att produktionen av de importerade varorna sker i länder som orsakar större utsläpp för att producera likadana varor.

En del av ökningen kan förklaras med befolkningsökning under perioden. För att utröna vilka faktorer i övrigt som ligger bakom ökningen av utsläppen krävs kompletterande studier, som inte rymts inom denna studie.

Per person är växthusgasutsläppen från svensk konsumtion enligt rapporten cirka 10 ton per år, vilket är ungefär samma som genomsnittet i EU.

Undersökningen är gjord på beställning av Naturvårdsverket, och rapporten heter "Konsumtionsbaserade miljöindikatorer" Underlag för uppföljning av generationsmålet". Den har även utkommit i en engelsk version.

För mer information, kontakta Göran Finnveden på 08 - 790 73 18 eller goran.finnveden@abe.kth.se.

Peter Larsson