Till innehåll på sidan

Verksamhetsstöd

Verksamhetsstöd (VS) är ett övergripande stöd för KTH:s verksamhet och organiseras under rektor. Verksamhetsstödet har särskilt till uppgift att medverka till att säkerställa att KTH fullgör sina åligganden enligt författningar, regleringsbrev och andra styrande dokument och att detta sker på ett kostnadseffektivt och rättssäkert sätt. Verksamhetsstödet leds av en universitetsdirektör som är underställd rektor.

Gemensam postadress: Kungliga Tekniska högskolan, 100 44 Stockholm
Telefon: 08 790 60 00

Universitetsdirektör

Universitetsdirektören är chef för verksamhetsstödet och ansvarar inför rektor för verksamhetsstödets löpande verksamhet. Universitetsdirektören, eller den universitetsdirektören utser, har ansvar för övergripande organisering, planering och uppföljning av verksamhetsstödets arbete med jämställdhet, mångfald och lika villkor (Jämställdhets-, mångfalds- och lika villkorsansvarig, JMLA). Universitetsdirektören har i övrigt de uppgifter som rektor fördelar och den beslutanderätt som delegeras av rektor. 

E-post: universitetsdirektor@kth.se
Chef:  Kerstin Jacobsson

Avdelningar

Verksamhetsstödet delas in i avdelningar. Varje avdelning leds av en avdelningschef. Beroende på storleken på avdelningen kan en avdelning delas in i (1) grupper eller (2) enheter och grupper. Nedan hittar du kortfattad information om och kontaktuppgifter till avdelningarna inom verksamhetsstödet.

Kommunikationsavdelningen (COM)

Kommunikationsavdelningen utvecklar och ger stöd inom press, webb, forskningskommunikation, nationell utbildningskommunikation, varumärkesfrågor, evenemang och alumnrelationer. 

Besöksadresser:
Brinellvägen 8, plan 7, KTH Campus
E-post: press@kth.se
Avdelningschef: Åsa Ankarcrona
Medarbetare på Kommunikationsavdelningen

Avdelningen för utbildningsstöd (EDO)

Avdelningen för utbildningsstöd består av tre avdelningar: Internationella relationer, Utbildningsadministration och Studentservice.

Besöksadresser:
Internationella relationer: Brinellvägen 8, plan 8
Utbildningsadministration: Brinellvägen 8, plan 10
Studentservice: Drottning Kristinas väg 4
E-post: info@kth.se
Avdelningschef: Katarina Jonsson Berglund
​​​​​​​Medarbetare på Utbildningsstöd

Ekonomiavdelningen (FO)

Ekonomiavdelningen ansvarar för KTH:s och det Verksamhetsstödets (VS) budgetering, redovisning, uppföljning, ekonomistyrning, betalningsflöden, upphandling och inköp samt koordinering av intern styrning och kontroll.

Besöksadress: Brinellvägen 8, plan 9 och Drottning Kristinas väg 6, plan 3
E-post: ekonomi@kth.se  och upphandling@kth.se​​​​​​​
Avdelningschef: Susanne Odung
Medarbetare på Ekonomi

Personalavdelningen (HR)

Personalavdelningen ansvarar för strategisk och operativ samordning av arbetsgivarstrategier, förändringsarbete/organisationsutveckling, förhandlingar och myndighetsutövning inom HR-området. Det dagliga arbetet består bland annat av att ge konsultationer, råd och stöd, att handlägga, att organisera och genomföra kompetensutveckling, och göra bedömningar inom Human Resources sakfrågor.

Besöksadress: Brinellvägen 8, plan 5 och 6
E-post: annica.froberg@kth.se
Avdelningschef: Annica Fröberg
​​​​​​​Medarbetare på Human Resources

KTH Innovation (INV)

KTH Innovation är specialiserade på kommersialisering av ny teknik i tidig fas och erbjuder ett kostnadsfritt, opartiskt och sekretessbelagt stöd inom de områden som krävs för att ta en idé eller forskningsresultat till innovation. KTH Innovations team erbjuder forskare, anställda och studenter på KTH stöd inom affärsutveckling, patent & juridik, finansiering, projektstöd, med mera.

Besöksadress: ​Teknikringen 1, KTH Campus
E-post: innovation@kth.se ​​​​​​​
Avdelningschef: Lisa Ericsson ​​​​​​​
​​​​​​​Medarbetare på KTH Innovation ​​​​​​​

IT-avdelningen (IT)

IT-avdelningen driftar, underhåller och utvecklar KTH:s centrala nätverk, telekommunikation, administrativa system samt gemensamma informationssystem. Därutöver stödjer IT KTH-personalen i datorrelaterade frågor och samordnar KTH:s systemgrupper.

Besöksadress: Drottning Kristinas väg 4, plan 2 KTH Entré , KTH Campus
E-post: it-support@kth.se
Avdelningschef: Hans Wohlfarth
​​​​​​​Medarbetare på IT

KTH Biblioteket (KTHB)

KTH Biblioteket (KTHB) är en central mötesplats och en arena för samarbeten. Verksamheten syftar till att stärka kvalitén i KTH:s utbildning och forskning samt att sprida KTH:s forskningsresultat. KTHB ger studenter och forskare stöd i att utveckla sina digitala och akademiska färdigheter, bidrar till ett öppet publiceringslandskap och främjar öppen vetenskap samt förser KTH med underlag för strategiska beslut.

Besöksadress: ​Osquars backe 31, KTH Campus
E-post: biblioteket@kth.se
Avdelningschef: Maria Haglund ​​​​​​
Medarbetare på KTH Biblioteket

Ledningskansliet (MO)

Ledningskansliet ger stöd till KTH:s ledning och ansvarar för universitetsövergripande verksamhetsplanering och verksamhetsanalys, uppföljning, utredningar, intern styrning och kontroll, kvalitetssystem för utbildning och forskning, utbildningsfrågor, val, styrdokument, förvaltningsjuridik och administrativt stöd. Avdelningen är kanslistöd till Universitetsstyrelsen, rektors och universitetsdirektörens besluts- och beredningsmöten, Utbildningsnämnden, Grundutbildningsutskottet, Forskarutbildningsutskottet, Fakultetsrådet, Etikutskottet, Disciplinnämnden och KTH:s kommitté för utredning av misstänkt avvikelse från god forskningssed.

Besöksadress: Brinellvägen 8, plan 6, KTH Campus
E-post: ledningskansliet@kth.se
Avdelningschef: Fredrik Oldsjö
Medarbetare på Ledningskansliet

OpenLab

Openlab är ett kreativt center för att hitta innovativa lösningar på framtidens samhällsutmaningar. Vi erbjuder kurser för masterstudenter och yrkesverksamma, mötesplatser, digitala idéplattformar, och driver innovationsprojekt. Tillsammans med våra partners skapar Openlab förutsättningar för samhällsinnovation som förbättrar livskvalitén för människorna i Stockholmsregionen.

Besöksadress: ​Valhallavägen 79, KTH Campus
E-post: ivar.bjorkman@openlab.se
Avdelningschef: Ivar Björkman ​​​​​​​
Medarbetare på OpenLab

Fastighetsavdelningen (PD)

Fastighetsavdelningen (PD, Property Department) är organiserad i sex grupper: KTH Sustainability Office, Fastighet, Säkerhet, PD Kansli, Hantverkstjänster och Lokalvård. PD ansvarar för miljö- och hållbar utveckling på KTH, lokalplanering, campusutveckling, drift och förvaltning av lokaler samt säkerhet.

Besöksadress: ​Drottning Kristinas väg 48, KTH Campus
E-post: chaal@kth.se
Avdelningschef: Charlotta Andersson Lund
​​​​​​​Medarbetare på Fastighetsavdelningen

Avdelningen för forskningsstöd (RSO)

Avdelningen för forskningsstöd erbjuder stöd till KTH:s forskare, ledning och annan personal på KTH med rådgivning, utveckling och hantering av extern forskningsfinansiering, donationer, stipendier, projektstöd, kontrakt och avtal samt utveckling av strategiska forskningsinitiativ på KTH och i samverkan med externa partners. Forskningsstöd är organiserad i fyra grupper: Affärsjuridik, Development Office, Forskningsfinansiering och Strategiska Initiativ.

Besöksadress: Teknikringen 1, KTH Campus
E-post: researchsupport-rso@kth.se
Avdelningschef: Maria Gustafson
Medarbetare på Forskningsstöd

SciLifeLab administration

Verksamhetskontoret vid SciLifeLab finns på KTH Campus Solna. I detta ingår funktioner som lokalt administrativt stöd, laboratoriesäkerhet, kommunikation, event, externa relationer samt koordinering av centrets infrastruktur och forskningsmiljö. Även IT-stödet på KTH Campus Solna är kopplat till Verksamhetsstöd (VS) på KTH.

Besöksadress: ​Tomtebodavägen 23A, KTH Solna
E-post: info@scilifelab.se ​​​​​​​
Avdelningschef:  vakant​​​​​​​
Medarbetare SciLifeLab administration ​​​​​​​

Internrevision

Internrevisionen har universitetsstyrelsens uppdrag att självständigt granska och bedöma den interna styrningen och kontrollen inom KTH. Internrevision är organisatoriskt placerad under universitetsstyrelsen, som är internrevisionens uppdragsgivare. Internrevisionens administrativa hemvist är Verksamhetsstöd.

Besöksadress: ​Brinellvägen 8, plan 6, KTH Campus
E-post: internrevisionen@kth.se
Chef: Camilla Ifvarsson
Medarbetare på Internrevision