Skip to main content
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Teknologie licentiat / Licentiate of Technology

Licentiat inom konversationsagenter för pålitlig energieffektiv i fastigheter

Doctoral licentiate in Conversational Agents for trustworthy Energy Efficiency in Buildings

Se English below

Ungefär en tredjedel av Sveriges befolkning bor i bostadsföreningar som regelbundet förlorar cirka 25% av sin energi och pengar på byggnadsineffektivitet. Eftersom dessa byggnader har behov av att genomföra energieffektiviseringsprojekt, men saknar resurser och kompetens som kommersiella bostadsbolag har, finns det ett akut behov av att tillhandahålla professionell rådgivning till bostadsföreningar för att säkerställa att Sverige ska kunna uppfylla sina klimatmål, och att dessa byggnader ska vara i enlighet med den kommande europeiska energieffektivitetsdirektivet.

KTH Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS) söker en licentiat inom konversationsagenter vid avdelning för programvaruteknik och datorsystem (SCS). Målet är att utveckla en pålitlig, AI-driven energirådgivningsresurs som stödjer medborgare att vidta klimatåtgärder genom smarta energi-investeringar.


Denna licentiat kommer att delta i ett KTH projekt. Projektet syftar till att utveckla en pålitlig konversationsagent som hjälper medborgare, Stockholm stad och forskare att interagera och komma åt data för att driva klimatåtgärder och uppfylla Stockholms stads klimatplan. Licentiatens uppgift är att med naturligt språk behandling och tillhandahållandet av en pålitliga AI-driven energirådgivningsresurs stödja medborgare att vidta klimatåtgärder genom smarta energiinvesteringar.

Arbete

Du kommer att arbeta i samarbete med ett multidisciplinärt team av forskare och energiklimatrådgivare från Stockholm. Konversationsagenten är tänkt som en hybrid av befintliga generiska stora språkmodeller (LLM) berikade med lokalt sammanhang. Din forskning kommer att fokusera på: personalisering av rekommendationer för energieffektivitet; undersöka hur konversationsagenten bäst kan engagera hos användare; och säkerställa giltigheten och trovärdigheten för konversationsagentens råd. Din forskning förväntas främja bättre förståelse för AI-potential och barriärer och bidra till AI-baserad klimatomställning i städerna.

 

Forskarutbildningsämne: Informations- och kommunikationsteknik

Handledning: Anne Håkansson, Oleksii Pasichnyi och Hossein Shahrokni

Hita annonsen och information om ansökan, här >>

Title: Doctoral student (licentiate) in Conversational Agents for trustworthy Energy Efficiency in Buildings.
 

Approximately 1/3 of Sweden's population resides in home-owner associations that regularly lose around 25% of their energy and money on building inefficiencies. These buildings need to improve energy efficiency, but they lack the resources and competencies of commercial housing companies. There is an urgent need to provide professional advice to home-owner associations to ensure that Sweden can meet its climate goals, and that these buildings must be in comply to the upcoming European Energy Efficiency Directive.

KTH School of Electrical Engineering and Computer Science (EECS) is providing a licentiate position in conversational agents at the department of software engineering and computer systems (SCS). The goal is to develop a reliable, AI-powered energy advisory resource that supports citizens to take climate action through smart energy investments.

This licentiate will participate in a KTH project. The project aims to develop a reliable conversational agent that helps citizens, the city of Stockholm and researchers to interact and access data to drive climate action and fulfill the City of Stockholm's climate plan. The licensee's mission is to support citizens to take climate action through smart energy investments with natural language processing and the provision of a reliable AI-powered energy advisory resource.

Your work

You will work  in collaboration with a multidisciplinary team of researchers and energy climate advisors in Stockholm. The conversational agent is envisioned as a hybrid of existing generic large language models (LLMs) enriched with local context. Your research will focus on: personalizing energy efficiency recommendations; investigating how the conversational agent can best engage with users; and ensuring the validity and trustworthiness of the conversational agent's advice. Your research is expected to foster better understanding of AI potential and barriers, and contribute to AI-based urban climate transition.

Anne Håkansson will serve as there as the main supervisor with co-supervision from Oleksii Pasichnyi & Hossein Shahrokni.

Find the advertisement here >>