Hoppa till huvudinnehållet
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Peter Ekbäck

Profilbild av Peter Ekbäck

Professor

Detaljer

Adress
Teknikringen 10B

Forskare

Forskar-ID

Om mig

Professor i Fastighetsteknik.

Kort biografi

Peter Ekbäck har en lång historia på KTH med forskning och utbildning sedan disputationen år 2000. Som praktisk bakgrund har Peter arbetat med fastighetsbildning m.m. vid Lantmäterimyndigheten, och har fortfarande nära kontakter med olika aktörer inom yrkesområdet.

Aktuell forskning

Peters forskning har under flera år varit inriktad på begrepp och modeller av ägande och olika markanknutna rättigheter, samt förfogande och förvaltning av markbaserade resurser. Han är också intresserad av materiella och processuella aspekter av beslutsfattande genom myndighetsbeslut respektive förhandlingar och avtal. Forskningsansatsen är som regel baserad på ett rättsekonomiskt perspektiv, där olika legala institutioner analyseras och utvärderas med hjälp av ekonomiska teorier och modeller. Under senare tid har Peter har även bedrivit studier rörande mark- och fastighetsrättens historiska utveckling från medeltiden och framåt.

Nuvarande undervisning

Peter Ekbäck deltar i och ansvarar för flera kurser, från kandidatnivå till forskarutbildningsnivå. På kandidatnivå är han examinator för kursen Samhällsbyggnadsprocessen. I masterprogrammet är han kursansvarig och examinator för bl.a. kurserna Fastighetsbildningsrätt samt Rättsekonomi för markanvändning. Han är även kursansvarig och examinator för examensarbetskurserna med mark- och fastighetsjuridisk profil på kandidat- och masternivå. På doktorandnivå innefattar Peters kurser bl.a. Kvalitativa metoder, Property rights och en kurs om fastighetsrättens historiska grundvalar och utveckling. Peter är också handledare för 6 doktorander.


Kurser

Deltagande, analys och utvärdering av licentiatseminarier och disputationer (FAI3104), examinator | Kurswebb

Examensarbete inom Mark- och fastighetsjuridik, avancerad nivå (AI252X), examinator, kursansvarig | Kurswebb

Examensarbete inom fastighetsutveckling, grundnivå (AI161X), examinator, kursansvarig | Kurswebb

Examensarbete inom samhällsbyggnad, grundnivå (AI151X), examinator, kursansvarig | Kurswebb

Fastighets- och stadsutveckling (AI1522), lärare | Kurswebb

Fastighetsbildningsrätt (AI2507), examinator, kursansvarig | Kurswebb

Fastighetsteknik, historisk översikt (FAI3018), examinator | Kurswebb

Geodetisk mätningsteknik (AG1818), lärare | Kurswebb

Infrastruktur - ansvar och finansiering (AI2518), examinator, kursansvarig | Kurswebb

Kvalitativa metoder i vetenskapliga avhandlingar (FAI3021), lärare | Kurswebb

Markexploatering (AI1524), kursansvarig | Kurswebb

Rättsekonomi för markanvändning (AI2505), examinator, kursansvarig | Kurswebb

Samhällsbyggnadsprocessen (AI1527), examinator, lärare | Kurswebb

Samhällsbyggnadsprocessen, mindre kurs (AI1531), examinator, lärare | Kurswebb

Teoretiska grundvalar för fastighetsindelning (FAI3022), examinator | Kurswebb