Architecture for Subject Teachers I

Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

Log in to your course web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Ämnet arkitektur behandlar den byggda miljön, såväl den yttre som den inre. Det är till sin karaktär tvärvetenskapligt, och det är främst kunskaper i teknik och estetik som samverkar. Arkitektur är bundet till plats och samhälleliga förutsättningar och förstås därför bäst i ett socialt och kulturellt sammanhang. Ämnet behandlar grundläggande mänskliga behov i relation till den byggda miljön såväl historiskt som i nutid och för framtiden.

Kursens övergripande mål är att i kombination med kursen Arkitektur för ämneslärare II ge erforderliga kunskaper att undervisa i ämnet arkitektur på gymnasieskolan inom kursen Arkitektur-hus 100 poäng.
Efter genomförd kurs skall studenten ha
- grundläggande kunskaper om hållbart byggande utifrån ett socialt, ekologiskt och ekonomiskt perspektiv
- kännedom om byggplaneprocessen och den tillhörande lagstiftningen
- orientering om de handlingar och ritningar som förekommer i byggprocessen
- grundläggande kunskaper om den arkitektoniska gestaltningsprocessen och de redskap och verktyg som ingår i arbetet med arkitektur

Teachers

No activity in the past month. Go to News feed to see older activity

Feedback News