Construction Project Management

Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
 • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
 • Allmänna sidor för hela kursen
 • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
 • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

Log in to your course web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Kursinformation AI1801

Kursen fördjupar frågeställningar kring projektbaserad verksamhet inom samhällsbyggnad. Detta omfattar kunskaper och färdigheter i ledning av projekt baserat på etablerade och nyare nationella och internationella projektledningsmetoder och projektledningsmodeller. Med anledning av ökade krav på hållbarhet och behovet av livscykelperspektiv i kombination med teknikutveckling och digitalisering kommer kursen att lägga fokus på ledning av tidiga skeden och produktutveckling. Kursen ges med utgångspunkt i den svenska byggsektorns aktörer och normer.

I kursen lyfts ledarskap, organisering, kommunikation, informationshantering och hållbar utveckling fram som centrala kunskaper i projektledningen. Dessa kunskaper är väsentliga för framtida arbetsuppgifter och uppdrag inom samhällsbyggnadssektorn i Sverige och internationellt. Kursen bygger vidare på kursen AI1802 (Projektledning och BIM inom samhällsbyggandet) och fördjupar kunskaper och färdigheter i att leda projekt och lägger en grund till fortsatta studier i t.ex. projektkommunikation, projektutveckling, projektering, fastighetsutveckling, byggproduktion, BIM, fastighetsförvaltning, multiprojektledning etc. 

Exempel på kursinnehåll: 

 • Projektledningshistorik
 • Ledarskap och förändringsledning
 • Innovation och utveckling
 • Etablerade och nyare projektmodeller
 • Etablerade och nyare projektledningsverktyg
 • Projektplanering enligt linjära och cirkulära modeller
 • Projektorganisering enligt hierarkiska respektive ”platta” modeller
 • Projektstyrning
 • Riskhantering och omvärldsanalys 

Lärandemål

Efter genomgången kurs skall deltagarna:

 1. Vara förtrogna med, och kunna tillämpa, grundläggande begrepp och metoder.
 2. Känna till de grundläggande arbetsuppgifter som en projektledare har.
 3. Ha kännedom om hur omvärldsmiljön påverkar projektarbetet.
 4. Ha kännedom om centrala aktörsroller och deras betydelse för projektarbetet.
 5. Kunna ta fram en enklare projektplan

Välkommen till kurswebben!

Alla kurser på KTH använder inte kurswebben fullt ut i dagsläget. Kurswebben är däremot alltid öppen för studenter. Som student kan bidra med material i kurswikin ( t ex föreläsningsanteckningar och lästips), ställa frågor och diskutera kursen med andra studenter. Modereringsfunktionen fångar upp obesvarade frågor till myndigheten KTH och skickar dem vidare till rätt instans. På kurswebben hittar du även schemainformation om kursen. Mer om hur kurswebben fungerar

Welcome to the course website!

All courses at KTH are not using the course web in full. The course web is however always open to students. Students can provide input into the course wiki (eg lecture notes and tips on useful readings), ask questions and discuss the course with other students. There is a moderator function that captures unanswered questions to the public agency KTH and sends them on to the proper authorities. You can find information about the course schedule aswell on the course web. More information about the course web.

Teachers

Feedback News