Kursbeskrivning

Mål

Växtbioteknik blir allt viktigare i en globaliserad, växande värld, där behoven för livsmedel, mediciner, material och energi från förnyelsebara källor ökar. I USA är idag över 80% av den odlade majsen och över 90% av den odlade sojan genmodifierad, men den största ökningen av arealer med genmodifierade grödor sker i U-länder. Den globala uppvärmning och klimatförändringen ställer krav på bl.a. effektivare produktion av biomassa och biobränsle, och utveckling av jordbruksgrödor med ökad tork- och värmetolerans. Växtbiotekniken kan komma att spela en mycket viktig roll i omställningen från ett oljebaserat slit-och-släng samhälle till ett hållbart samhälle byggt kring förnybara produkter. Kursen avser att ge övergripande kunskaper i växtbioteknik med betoning på industriella tillämpningar. Kursen ger även inledande kunskaper i växtbiologi, växtmolekylärbiologi och växtbiokemi.

Efter fullgjord/godkänd kurs skall studenten kunna

 • beskriva växtcellen, för växtcellen utmärkande organeller samt växtcellväggars sammansättning, struktur och egenskaper,
 • beskriva växters cellulära signalering och genreglering,
 • kortfattat redogöra för växthormoners funktion och molekylära mekanismer,
 • kortfattat redogöra för växters metabolism av bl.a. kolhydrater och fettsyror,
 • redogöra för olika metoder för växttransformation samt förklara deras specifika fördelar, nackdelar, och tillämpning,
 • ge exempel på och beskriva växtbiotekniska tillämpningar inom skogsbruk, jordbruk, samt produktion av nya material, läkemedel, och biobränsle,
 • sammanfatta GMO-lagstiftning i Sverige och världen, förklara riskbedömning av GMOs och diskutera genteknologins etiska, sociala och ekonomiska aspekter,
 • definiera begreppen trankriptomik, proteomik, interaktomik, metabolomik och systembiologi, samt illustrera deras betydelse för utvecklingen av det växtbiotekniska forskningsfältet,
 • beskriva alternativa växtbiotekniska metoder som kan tillämpas istället för genmodifierade växter,
 • utförligt undersöka valda växt- eller skogsbiotekniska tillämpningar samt presentera resultaten som välstrukturerad muntlig framförande och skriftlig uppsats,
 • presentera och utvärdera ett laborativt arbete i form av skriftlig rapport

 

Innehåll

Kursen inleds med grundläggande växtbiologi och efterföljs med övergripande växtbioteknik. Kursen innefattar: Växternas anatomi, livscykel och utveckling, Växtcellen och växtcellväggen, Växters cellulära signalering och genreglering, Växthormoner, Växters kolhydrat- och lipidmetabolism, Växtvävnadskultur, Transformation av växter och växtceller, Stress-, pathogen- och herbicid tolerans, Förbättrad näringsinnehåll och ’functional foods’, Fytoremediering, Skogsbioteknik, Växter som gröna fabriker: production av plast, fetter/oljor, fibrer och proteiner, GMO-lagstiftning.

Förkunskaper

BB1010 Inledande bioteknik, BB1020 Cellbiologi, BB1040 Biokemi eller BB2050 Biokemi, teori samt BB1060 Molekylär bioteknik.

Kursfordringar

En skriftlig tentamen (TEN 1; 4 hp, betygsskala A - F), godkänd laborationskurs (LAB1; 2 hp, betygsskala Pass/Fail) och litteraturuppgift (ÖVN1; 1,5 hp, betygsskala Pass/Fail).

Kurslitteratur

Plant Biotechnology: The Genetic Manipulation Of Plants, by Adrian Slater, Nigel Scott and Mark Fowler, 2nd Edition, 2008, Oxford University Press.

_________________

Språk

Engelska / English

Kursuppläggning
Period 1
Föreläsningar 40h
Laborationer 10h

Kursansvarig
Ines Ezcurra
ines@biotech.kth.se
tel. +46 8 5537 8388
_________________

Feedback News