Language Engineering

Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
 • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
 • Allmänna sidor för hela kursen
 • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
 • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

Log in to your course web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Kursen ger en introduktion till språkteknologi. Du får lära dig:

 • förklara och använda begrepp inom språkvetenskapens grundläggande nivåer:  morfologi, syntax, semantik, diskurs och pragmatik;
 • tillämpa kunskap om morfologi, syntax och lexikal semantik för att bygga språkteknologiska system samt förklara uppbyggnaden av existerande system utifrån dessa nivåer;
 • förklara och använda standardmetoder inom språkteknologin som bygger på såväl handskrivna regler som på statistik och maskininlärning;
 • praktiskt tillämpa metoder som bygger på ändliga automater/transduktorer, kontextfria grammatiker, ordfrekvenser, n-gram, Markov-modeller och vektorrumsmodeller;
 • utforma och genomföra enklare utvärderingar av något språkteknologiskt system samt tolka resultaten;
 • självständigt lösa ett välavgränsat praktiskt språkteknologiskt problem eller analysera det genom teoretiska studier;
 • analysera och förklara vilka språkteknologiska problem som går att lösa med tillfredsställande resultat samt vilka som ligger bortom forskningshorisonten.

---------------------------------------------------------------------------------

The course gives an introduction to language processing. You will learn:

 • how to explain and use concepts from linguistics basic level:  morphology, syntax, semantics, discourse and pragmatics;
 • how to apply knowledge about morphology, syntax och lexical semantics to build language processing systems and also explain hoe existing system from that level are structured;
 • how to explain and use standard methods in within language processing whether they are based on handwritten rules, statistics or machine learning
 • how to put to practice methods which are implemented with automata/transducers, context-free grammars, word frequencies, n-grams, Markov models and vector space models;
 • how to design and implement simpler evaluations of a language processing system as well as how to interpret the results;
 • how to independently solve a well defined language processing problem or analyse it using the theoretical background provided;
 • how to analyse and explain which language processing problems which can be solved with satisfactory results as well as those that are outside the research limits.

Teachers

Feedback News