Language Engineering

Log in to your course web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Kursen ger en introduktion till språkteknologi. Du får lära dig:

 • förklara och använda begrepp inom språkvetenskapens grundläggande nivåer:  morfologi, syntax, semantik, diskurs och pragmatik;
 • tillämpa kunskap om morfologi, syntax och lexikal semantik för att bygga språkteknologiska system samt förklara uppbyggnaden av existerande system utifrån dessa nivåer;
 • förklara och använda standardmetoder inom språkteknologin som bygger på såväl handskrivna regler som på statistik och maskininlärning;
 • praktiskt tillämpa metoder som bygger på ändliga automater/transduktorer, kontextfria grammatiker, ordfrekvenser, n-gram, Markov-modeller och vektorrumsmodeller;
 • utforma och genomföra enklare utvärderingar av något språkteknologiskt system samt tolka resultaten;
 • självständigt lösa ett välavgränsat praktiskt språkteknologiskt problem eller analysera det genom teoretiska studier;
 • analysera och förklara vilka språkteknologiska problem som går att lösa med tillfredsställande resultat samt vilka som ligger bortom forskningshorisonten.

---------------------------------------------------------------------------------

The course gives an introduction to language processing. You will learn:

 • how to explain and use concepts from linguistics basic level:  morphology, syntax, semantics, discourse and pragmatics;
 • how to apply knowledge about morphology, syntax och lexical semantics to build language processing systems and also explain hoe existing system from that level are structured;
 • how to explain and use standard methods in within language processing whether they are based on handwritten rules, statistics or machine learning
 • how to put to practice methods which are implemented with automata/transducers, context-free grammars, word frequencies, n-grams, Markov models and vector space models;
 • how to design and implement simpler evaluations of a language processing system as well as how to interpret the results;
 • how to independently solve a well defined language processing problem or analyse it using the theoretical background provided;
 • how to analyse and explain which language processing problems which can be solved with satisfactory results as well as those that are outside the research limits.

Teachers

Feedback News