Advanced, Individual Course in Human-Computer Interaction

Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

Log in to your course web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Förkunskapskrav: MDI inledande kurs och någon fördjupningskurs t. ex. Utvärderingsmetoder i MDI eller Interaktionsdesign 1.

Kursen består av en egen studie inom något område av MDI. Studien ska innebära en fördjupning och kan bestå av teoretiska, metodologiska och/eller praktiska moment. Studenten arbetar under handledning av en MDI-lärare och/eller en inom det aktuella området kompetent extern person. Ingen undervisning ges på kursen.

För registrering på kursen krävs en kort skriftlig beskrivning av den tänkta studien (0,5-1 sida), där namn på handledare anges. Denna beskrivning skall sedan utvecklas till en plan (ca 2-3 sidor) bestående av bakgrund, problembeskrivning, litteratur och uppläggning av arbetet. En tidsplan ska också bifogas. Planen lämnas in i början av kursen och ska godkännas av kursansvarig. Kursen kan examineras på fler sätt och det vanligaste är genom en skriftlig rapport. Rapporten kan ha olika utformning och diskuteras tillsammans med handledaren och kursansvarig. Betyg på kursen sätts av kursansvarig i samråd med handledare.

Teachers

No activity in the past month. Go to News feed to see older activity

Feedback News