EMC-Electronics

Log in to your course web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Detaljplanering för EMC-elektronik HE1019

Introduktion.

Dagens konstruktör måste inte bara se till att en konstruktion fungerar utan även att den uppfyller alla normer och direktiv på europamarknaden. God elmiljö måste konstrueras in från början. I provrummet är det för sent att göra omkonstruktioner! Den här kursen handlar dels om övergripande strategier för uppdelning av system i EMC-mässigt hanterbara delar och dels om hur man på ett tidigt stadium genom överslagsberäkningar kan förvissa sig både om funktion och om normuppfyllelse.

Kursens övergripande mål är att ge grundläggande förståelse för uppkomsten av elektromagnetiska störningar samt hur dessa kan reduceras. Kursen skall ge orientering om gällande EU-regler för CE-märkning.

Efter godkänd kurs skall studenterna kunna:

 • identifiera elektromagnetiska störningskällor
 • uppskatta och/eller överslagsberäkna storleken av interferens och/eller emission av elektromagnetisk störning
 • modifiera en elektronikkonstruktion för att minska elektromagnetisk emission och interferens
 • välja och tillämpa skyddsutrustning mot elektromagnetiska störningar
 • bedöma om produkten måste ha CE-märke och om den uppfyller kraven för CE-märkning

Examination

Delmoment 1: Teoridel (4hp) examineras genom skriftlig tentamen. 
Delmoment 2: Laborationer (2hp) examineras genom godkännande av inlämnade förberedelseuppgifter (simulering med kommentar) och inlämnade mätresultat med kommentarer.

Tentamen kommer att innehålla 20 frågor som totalt kan ge 26 poäng. Betygsättning: A 23-26 poäng, B 20-22 poäng, C 17-19 poäng, D 14-16 poäng, E 11-13 poäng, Fx minst 10 poäng (ger inte godkänt på kursen men ger rätt till komplettering).

Betyg i delmoment 2, laborationer, är graderad P (pass) eller F (fail). Delmomentet innehåller förberedelseuppgifter och laborationer.

Delmoment 2 är godkänd (P) om:

 • Förberedelseuppgifter är inlämnade via Canvas inlämningstjänst och godkända före laborationstillfället.
 • Mätningen är inlämnad via Canvas inlämningstjänst angivet datum efter laborationstillfället.

Föreläsningen om normer och lagstiftning har obligatorisk närvaro.

Betyg för hela kursen är betyg på Delmoment 1. 

Komplettering

Rätten till komplettering ges för studenter som uppnår minst 10p på den ordinära tentamenstillfälle. (Bilaga till rektors policy-beslut beslut nr 588 2005)

Komplettering genomförs som en muntlig examination av hela kursen med betoning av de avsnitten som studenten klarade sämst på den ordinära tentamenstillfälle.

Tiden och plats för komplettering bestäms av examinator i samråd med studenten som är berättigad och sökte kompletteringen. Tiden skall ligga inom 2 veckor från annonsering av preliminärresultat av tentamen som skall kompletteras.

Komplettering kan ge endast betyget E eller F.

Lärare

Nils Holmström, e-post: nils.holmstrom@sth.kth.se, KTH Flemingsberg, plan 3.

Kursbok

 1. Kompendium av Per Ohlin och Ingvar Karlsson ”EMC Elektronik” Red. Piotr Kolodziejski, KTH-Syd, Campus Haninge 2005. PDF-kopia finns i kursens dokumentation i Canvas.

Fördjupningslitteratur

 1. Robert L. Boylestad ”Introducory Circuit Analysis”, Prentice Hall International.
 2. Per Wallander “17 lektioner i telekommunikation”, Anten AB.
 3. Kopior ur Lars-Olof Boström och Liebert Gustavsson ”EMC Handboken”, Studentlitteratur. 
  Se kursens dokument i Bilda! (Boken finns inte längre att köpa!)
 4. Bengt Molin ”Analog elektronik”, Studentlitteratur.

Teachers

Feedback News