Degree Project in Mechanical Engineering, First Cycle

Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

Log in to your course web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Till dig som läser SA108X:

För information om kursen, modulerna och schema, se

https://www.kth.se/social/course/SA115X/

OBS! Uppdatering pågår under oktober-november-december 2015 inför vårterminen 2016.

___________________________________________________________________

Denna kurs består utav en projektdel omfattande c:a 7 veckors heltidsarbete samt tre mindre moduler, motsvarande c:a 1 veckas heltidsarbete vardera.

Kursinformation

Institutionen står för handledning och all information som gäller själva projektdelen. Kursen rapporteras i sin helhet med 15 hp när alla delar i kandidatarbetet inklusive modulerna är godkända. Betygsskala för kursen är A, B, C, D, E, F. Grund för betyg på kursen är enbart projektdelen, modulerna examineras med P/F.

Studenter som har påbörjat studierna H07-H14 kan anmäla om att få utföra examensarbete med betygsskalan A-F (graderat betyg). Anmälan ska göras innan kursregistrering och innan examensarbetet påbörjas.

Teachers

Feedback News