Degree Project in Vehicle Engineering, First Level

Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

Log in to your course web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

SA115X, SA118X, SA119X

Kursen består av ett projektarbete omfattande ca 8 veckors heltidsarbete och två obligatoriska moduler, motsvarande totalt ca 2 veckors heltidsarbete. Dessutom ingår två föreläsningar om muntlig och skriftlig presentation (frivilliga men mycket starkt rekommenderade), samt möjlighet till provpresentation för oberoende lärare (också frivillig). Projektdelen i kursen utförs vid en institution som står för handledning och all information som gäller själva projektarbetet.

Kursens Social-sida (denna) används för allmän information, framförallt under hösten då man gör KEX-val. Canvas kommer sedan användas för specifik information som rör registrerade studenter på en viss kursomgång, exempelvis för gruppindelning i moduler, samt för schema över muntliga presentationer i maj.

OBS! I schemat via Time Edit ligger nu modulaktiviteterna inlagda, så att man kan se vilka tider som modulerna går. Tider som heter "seminarium" är obligatoriska, men ges i mindre grupper så alla sådana pass gäller inte för alla studenter. Gruppindelning kommer göras i Canvas under första kursveckan i januari efter kursstart. Mer info ges i modulflikarna.

Feedback News