Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Gångbart (Gåendets teknopolitik: Kontinuitet och förändring av gator som offentliga platser i europsiska städer)

Det här projektet handlar om att gå i städer, förr och idag. Genom att betrakta gator som offentliga platser undersöker projektet hur dess fysiska utformning av trafiktekniska innovationer medfört (des)integrationen av det mest hållbara transportslaget: fotgängarna.

Projektets mål är att är att bidra till en ökad förståelse av gående, dess roll i skapandet av offentliga rum, och möjligheterna för dess renässans i europeiska städer. Det görs genom att undersöka spänningen under 1900-talet mellan olika sätt att styra fotgängare och faktiska gåendepraktiker i Stockholm och Köpenhamn. Det kommer att göras genom fyra delstudier som var och en fokuserar på olika sorters materiell och teknologisk styrning av gående: medelst trottoarer, trafiksignaler,
gågator och gångtunnlar. Arkivstudier och dokumentanalys, som fångar aktörers interaktion i val och utformningen av styrmedel, kombineras med källmaterial som är särskilt användbara för att fånga vardagliga praktiker i det förflutna (fotografier, insändare i dagspress, och rättsfall från trafikolyckor) och idag (etnometodologi). Sammantaget utgör dessa undersökningar grunden för en jämförande analys på gatunivå av gående i städer och dess styrning. Vid sidan av akademiska tidsskriftsartiklar kommer projektets resultat att kommuniceras i form av ett policyorienterat papper, guidade turer längs med de platser som undersöks i projektet, och en show case model med fokus på gåendets konflikter som kan visas vid riktade events.

Deltagande universitet: Uppsala universitet

Samarbete: ArkDes

Finansiering: Formas

Projektperiod: 2020-2024