Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Avdelningen för Urbana och regionala studier

Ämnesmässigt är avdelningen för Urbana och regionala studier inriktad mot kunskapsområdena samhällsplanering, miljö och hållbar utveckling. Kunskapsområdet för avdelningen innefattar vetenskapliga studier av system, modeller och verktyg för utveckling och förvaltning av samhället, marken och den byggda miljön.

En ambition är att analysera förutsättningar, villkor och strategier för en hållbar samhällsutveckling, såväl i ett nationellt som internationellt sammanhang. Ett viktigt perspektiv i all forskning inom ämnet är att se bebyggelseutvecklingen som uttryck för sociala, kulturella, ekonomiska och ekologiska drivkrafter i samhället.

Samhällsbygden är komplext sammansatt och förändringar i en del får ofta såväl ekonomiska som sociala och miljömässiga konsekvenser för såväl andra delar som för helheten. Förståelse för hur olika komponenter i miljön är beroende av och samspelar med varandra är en central del av avdelningens kunskapsområde. Samhällsbygdens utveckling är inte naturgiven eller ödesbestämd utan snarare ett resultat av materiella förhållanden i samhället och samspelet mellan olika aktörer. Ett fokus är därför knutet till studier av aktörer som på olika sätt strävar efter att påverka samhällsbyggandet; deras maktresurser, rollfördelningen dem emellan samt formerna för samverkan och konflikthantering. Områdets vetenskapliga verktyg hämtas från både tekniska, naturvetenskapliga, humanvetenskapliga och samhällsvetenskapliga discipliner.

Forskning och undervisning bedrivs inom bland annat följande områden:

  • Aktörer, planering och planeringsprocesser
  • Governance och institutionell kapacitet
  • Regional planering och utveckling
  • Planering av urban och regional infrastruktur
  • Boende; bostadskvalitet, förvaltning och byggande
  • Kultur, kulturmiljövård och city-marketing
  • Urban design, handel och service
  • Hållbar utveckling
  • Sociokulturella aspekter