Hoppa till huvudinnehållet

DA256X Examensarbete inom datalogi och datateknik med inriktning mot ICT innovation, avancerad nivå 30,0 hp

Examensarbete, också benämnt självständigt arbete, syftar till att studenterna ska tillämpa och fördjupa kunskaper, förståelse, förmågor och förhållningssätt inom utbildningens sammanhang. Examensarbetet ska ligga i slutet av utbildningen och innebära en fördjupning och syntes av tidigare förvärvade kunskaper. I examensarbetet betonas både det tekniska/naturvetenskapliga innehållet och metodkunskaper.

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se aktuell information och mer om kursen, såsom kursplan, studieperiod och anmälningsinformation.

Kursval

Gäller för kursomgång

VT 2025 Start 2025-01-14 programstuderande

Anmälningskod

60687

Rubriker med innehåll från kursplan DA256X (VT 2020–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Innan examensarbetskursen påbörjas identifierar studenten en lämplig examensarbetsuppgift och formulerar ett projektförslag, så att detta kan godkännas av examinator. Uppgiften ska väljas så att den innebär en naturlig progression av de kunskaper och färdigheter som förvärvats inom utbildningen och i en eventuell fördjupning inom utbildningen.

 • Studenten skriver en individuell plan för examensarbetet i vilken problembeskrivningen/uppgiften och förutsättningarna för genomförandet av arbetet preciseras. 
 • Studenten genomför en fördjupad förstudie inkluderande diskussion av metodval och teoretisk bakgrund med litteraturstudie som rapporteras som del av utkast till en preliminär version av den skriftliga examensarbetsrapporten.
 • Studenten genomför självständigt ett examensarbete där kunskaper och metoder från utbildningen tillämpas.
 • Studenten planerar och genomför muntlig presentation och försvar av det egna examensarbetet. 
 • Studenten genomför muntlig och skriftlig opposition på ett annat examensarbete på avancerad nivå.
 • Studenten skriver och presenterar en skriftlig examensarbetsrapport där studenten klart redogör för och diskuterar sina slutsatser i examensarbetet och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa.
 • Studenten utför en självvärdering av examensarbetet enligt fastställd mall.

Lärandemål

Efter godkänt examensarbete ska studenten kunna

 • visa fördjupade kunskaper inom huvudområdet/inriktningen för utbildningen, inkluderande fördjupad insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete
 • visa metodkunskap inom huvudområdet/inriktningen förutbildningen
 • delta i forsknings- och utvecklingsarbete och därigenom bidra till kunskapsutvecklingen
 • med helhetssyn kritiskt, självständigt och kreativt identifiera, formulera, analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser och frågeställningar även med begränsad information
 • planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom givna ramar, samt utvärdera detta arbete
 • kritiskt och systematiskt integrera kunskap samt identifiera behovet av ytterligare kunskap
 • på svenska eller engelska muntligt och skriftligt klart redogöra för och diskutera sina slutsatser, samt den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa
 • inom examensarbetets ramar identifiera vetenskapens och ingenjörens roll i samhället
 • inom ramen för det specifika examensarbetet identifiera vilka frågeställningar som behöver besvaras för att relevanta dimensioner av hållbar utveckling ska beaktas
 • inom examensarbetets ramar bedöma och visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete vad avser metoder, arbetssätt och resultat av examensarbetet

i syfte att kunna delta i forsknings- och utvecklingsarbete eller självständigt arbeta i annan kvalificerad verksamhet, enligt de nationella målen för civilingenjörsexamen och teknologie masterexamen i högskoleförordningen.

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Godkända kurser på avancerad nivå om minst 60 hp, innefattande kurser som är relevanta för examensarbetet, inklusive en kurs i vetenskapsteori och forskningsmetodik. 

Ifall studenten är inskriven på ett civilingenjörsprogram ska samtliga kurser som krävs för utfärdande av kandidatexamen vara avklarade.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

P, F

Examination

 • PRO1 - Projekt, 30,0 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

I PRO1 ingår

 • individuell plan för examensarbete
 • förstudie, diskussion av metodval och litteraturstudie
 • skriftlig rapport med sammanfattning/abstract på både svenska och engelska
 • självvärderingsrapport
 • muntlig presentation
 • skriftlig och muntlig opposition på annan students examensarbete på avancerad nivå
 • slutversion av rapporten.

Övriga krav för slutbetyg

Aktiv närvaro vid två muntliga presentationer av examensarbete på avancerad nivå.

Samtliga examinationsmoment ska vara godkända inom ett år från startdatum för examensarbetet. I annat fall avslutas examensarbetet med underkänt betyg om inte särskilda skäl föreligger.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Profile picture Peter Sjödin

Profile picture Aristides Gionis

Profile picture Benoit Baudry

Profile picture Leif Handberg

Profile picture Kristina Höök

Profile picture Olof Bälter

Profile picture Dejan Manojlo Kostic

Profile picture Ahmed Hemani

Profile picture Markus Hidell

Profile picture Elena Dubrova

Profile picture Pontus Johnson

Profile picture Rolf Stadler

Profile picture Cristian Bogdan

Profile picture Saikat Chatterjee

Profile picture Gabriel Skantze

Profile picture Joakim Gustafsson

Profile picture Carlo Fischione

Profile picture Roberto Bresin

Profile picture Marco Chiesa

Profile picture Emil Björnson

Profile picture Vladimir Vlassov

Profile picture Amir Hossein Payberah

Profile picture David Broman

Profile picture György Dán

Profile picture Cicek Cavdar

Profile picture Johan Montelius

Profile picture Anders Hedman

Profile picture Haibo Li

Profile picture Mario Romero Vega

Profile picture Tino Weinkauf

Profile picture Ylva Fernaeus

Profile picture Anders Västberg

Profile picture Henrik Artman

Profile picture Rob Comber

Profile picture Sandra Pauletto

Profile picture Marina Petrova

Profile picture Sarunas Girdzijauskas

Profile picture Fredrik Kilander

Profile picture Ingo Sander

Profile picture Slimane Ben Slimane

Profile picture Elina Eriksson

Profile picture Olov Engwall

Profile picture Iolanda Dos Santos Carvalho Leite

Profile picture Gunnar Karlsson

Profile picture Mira Kajko-Mattsson

Profile picture Henrik Boström

Profile picture Eva-Lotta Sallnäs Pysander

Profile picture Johnny Öberg

Profile picture Viktoria Fodor

Profile picture Anne Håkansson

Profile picture Ann Lantz

Profile picture Elena Troubitsyna

Profile picture Leif Dahlberg

Profile picture Robert Rönngren

Profile picture Jörg Conradt

Profile picture Jan Gulliksen

Profile picture Zhonghai Lu

Profile picture Bobby Lee Townsend Sturm JR

Profile picture Markus Flierl

Profile picture Stefano Markidis

Profile picture Madeline Balaam

Profile picture Danica Kragic Jensfelt

Profile picture Mihhail Matskin

Profile picture Panagiotis Papadimitratos

Profile picture Jan Ingemar Markendahl

Profile picture James Gross

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kursrum i Canvas

Registrerade studenter hittar information för genomförande av kursen i kursrummet i Canvas. En länk till kursrummet finns under fliken Studier i Personliga menyn vid kursstart.

Ges av

Huvudområde

Datalogi och datateknik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Övrig information

I denna kurs tillämpas EECS hederskodex, se:

http://www.kth.se/eecs/utbildning/hederskodex.