Stipendier och anslag utanför KTH - översikt

Här finner du information och länkar till stiftelser och fonder utanför KTH som delar ut stipendier och anslag.

Kontakta respektive stiftelse för information och ansökningsblanketter.

.SE:s Internetfond

Hos Internetfonden kan du ansöka om finansiering för fristående projekt som främjar Internetutvecklingen i Sverige.

Mer information om .SE:s Internetfond

Adelswärds Minne, Forskraftstiftelsen Theodor

Ger stipendier till doktorsavhandlingar och examensarbeten som behandlar frågor rörande internationella förhållanden, internationellt samarbete och internationella organ, speciellt rörande fredsbevarande och konfliktlösande insatser, mänskliga rättigheter samt energi- och miljöfrågor.

Mer information om Adelswärds Minne, Forskraftstiftelsen Theodor

AFA Försäkring

Stödja och stimulera yngre forskares möjligheter till studier och forskning utomlands.

Mer information om AFA Försäkring

AJM,Stiftelsen

Stiftelsen AJM är instiftad av Agne Johansson och har till syfte att befrämja utvecklingen av uppfinningar, innovationer och entreprenörskap. För att på bästa sätt fullgöra stiftelsens ändamål används stiftelsens utdelningsbara kapital huvudsakligen till stipendier och/eller utbildning till driftiga innovatörer och entreprenörer. Målet skall vara att förverkliga lovande affärsidéer och innovationer till framgångsrik företagsamhet.

Mer information om AJM

Alliance Française

Stipendium är avsett för högskole- och universitetsstudier endast i Frankrike. Studenten skall ha förkunskaper i franska (minst steg 5). Studierna skall omfatta minst fyra månader (vanligtvis en studietermin). Stipendiebelopp är som regel 15 000 SEK.

För konstnärliga studier kan det s.k. Pontus Gratestipendiet sökas (ett stipendium à 20 000 SEK).

Alliance Française

Armaturföreningens stipendium för årets exjobb

Mer information om Armaturföreningens stipendium

Bankforskningsinstitutet (BFI), Stiftelsen

Stiftelsernas ändamål är att stödja vetenskaplig forskning om finansiella institutioner och marknader. En del av anslagen ges som personliga stipendier till doktorander, en del till forskare med doktorsexamen.

Mer information om Bankforskningsinstitutet

Bengtssons Fond, Elna

Framlidna fil. dr. Elna Bengtsson har testamentariskt förordnat att hennes efterlämnade förmögenhet skall bilda en fond, vars "ändamål skall vara att främja vetenskaplig forskning, som är ägnad att vidga kunskaperna för möjligheterna att behålla och utnyttja kulturhistoriskt värdefulla och intressanta byggnader och stadsmiljöer".

Mer information om Elna Bengtssons Fond

Bergvalls Stiftelse, Magnus

Främjar vetenskaplig forskning genom anslag till svenska vetenskapsmän samt svenska vetenskapliga och kulturella institutioner. Med svenska vetenskapsmän avses personer med svenskt medborgarskap.

Mer information

Björkhems Minnesfond, Stiftelsen Johan

Stiftelsen främjar parapsykologisk forskning på vetenskaplig grund. Stiftelsen utlyser om förutsättningar finns, anslag för forskning varje år.

Mer information

Blanceflor Boncompagni Ludovisi, född Bildt, Stiftelsen

Stiftelsen Blanceflor Boncompagni Ludovisi, född Bildt har till ändamål att främja vetenskaplig forskning och utbildning genom att dela ut individuella stipendier.

Stiftelsens ämnesområden är fysik, kemi, odontologi, läkar- och ingenjörsvetenskap, datavetenskap och geofysik, geokemi och astrofysik samt näraliggande områden som är av särskilt värde vid internationellt utbyte. Studierna ska genomföras utom hemlandet i någon eller några av länderna: Italien, Japan, Kanada, Schweiz, Storbritannien, Sverige, Tyskland eller USA.

Mer information

Brittingham Viking Organization

The Brittingham Viking Organization has been making academic, social and professional connections between University of Wisconsin-Madison and Scandinavia for more than 50 years.

The scholarships covers travel to and from the U.S, tuition, accommodation and basic living expenses at the University of Wisconsin-Madison, recognized as a public IVY- league university. If selected you will have the opportunity to travel and visit past scholars living all over the U.S. The total value of the scholarships is USD 40,000 for the full year scholarship and USD 10,000 for the summer scholarship. You can choose freely what subjects you want to study at the university.

Brittingham Viking Organization

Celiakiförbundet, Svenska

Som forskare kan du ansöka om anslag från Svenska Celiakiförbundets forskningsfond. Forskningsfonden delar årligen ut bidrag till forskning som kan ge en ökad kunskap om celiaki.

Mer information

Centrum för idrottsforskning (CIF)

Idrottsforskning kan ta sin utgångspunkt i samtliga vetenskapsområden och alla ansökningar ska ha en tydlig idrottsrelevans.

Mer information om CIF

Danas Legat, Stiftelsen Hjælpeforeningen

Har til formål at understøtte trængende, i Sverige boende personer, som er danskfødte, børn af danskfødte eller er/har været gift med en danskfødt person, samt at støtte humanitære og/eller kulturelle formål, som tjener danske interesser i Sverige. Stiftelsen uddeler legater i november. Ansøgninger skal være den danske ambassade i Stockholm i hænde senest den 1 november.

Mer information

Dybecks Stiftelse för Sjöfartsutbildning, Clarence

Stiftelsen har till huvudsakligt ändamål att främja undervisning och utbildning för yngre personer inom sjöfarts-och rederinäringen i Sverige.

Ändamålet bör företrädesvis fullföljas genom utgivande av resestipendier för att möjliggöra internationella studier - såväl teoretiska som praktiska - utanför Sverige under 6-12 månader. Det är önskvärt att mottagare av stipendiet har grundutbildning i Sverige samt även viss praktisk erfarenhet från rederi och/eller mäklarverksamhet. Ett eller två stipendier utlyses årligen om vardera 50.000 kronor.

Mer information

Ekologiska Ungdomsstiftelsen

Ekologiska Ungdomsstiftelsen delar varje år ut ett stipendium på 15 000 kr till en ung person som bidragit till utvecklingen av ett grönt, uthålligt samhälle. Första utdelningen var 1995 och sker nu en gång per år. Stipendiaten ska vara max 25 år. Stipendiet ges i första hand till redan befintliga projekt som kan utvecklas med hjälp av stipendiesumman. Stipendiet ges inte till studieresor eller projektarbeten som i första hand är en studieresa.

Mer information om Ekologiska Ungdomsstiftelsen

Energiforsk

Den 1 januari 2015 överfördes all forskning i Elforsk, Fjärrsyn, Värmeforsk och SGC till det nya forsknings- och kunskapsföretaget Energiforsk AB. Detta ger goda förutsättningar för en samlad forskning som spänner brett över hela energisystemet.

Mer information om Energiforsk

Engkvist Byggmästare, Stiftelsen Olle

Stiftelsens anslagspolicy är att den helt övervägande delen av utgivna anslag skall tilldelas vetenskaplig forskning. Enl stiftelsen kan anslag sökas för projektrelaterade kostnader såsom löner, material, hyra osv, postdoc-stipendier prioriteras. Ansökningar tas emot och behandlas löpande.

Stiftelsen Olle Engkvist byggmästare

Engvers, Karl

Denna stiftelse har till ändamål att främja vetenskaplig forskning vid Kungliga Tekniska högskolan. Stiftelsen ska tillgodose ändamålet genom att dela ut medel till forskare och lärare vid högskolans institutioner/avdelningar att användas till resor och deltagande i konferenser samt för presentationer av egna forskningsresultat. Från och med 2015 är det enbart forskare och lärare som kan söka till stiftelsen.

Karl Engvers

Forss' stipendiestiftelse, Byggmästare Eric

Stockholms Byggmästareförening administrerar Byggmästare Eric Forss' stipendiestiftelse. Stipendier delas ut till elever som har tidigare erfarenhet av byggbranschen och nu studerar vid KTH Haninge, Hermods och Nackademin i Stockholms län.

Byggmästare Eric Forss' stipendiestiftelse

Fulbright Commission

En binationell organisation, finansierad med statliga medel från både Sverige och USA, som har huvuduppgifterna att förmedla stipendier till framstående svenska och amerikanska forskare och forskarstuderande samt att erbjuda information om eftergymnasiala studier i USA.

Mer information om Fulbright Commission

Futura, Stiftelsen

Forskningsprojekt med miljöinriktning. Resestipendier för miljöinriktad forskning.

Mer information om Stiftelsen Futura

GreenMatch

GreenMatch delar ut ett stipendium på 5000 kronor till dig som är student med intresse för ekologisk hållbarhet.

GreenMatch

Gålöstiftelsen

 • Stipendium för studieresa
 • Gålöstiftelsens studiestipendier
 • Högre stipendium
 • Blanda varandra stipendiet
 • Gålöstiftelsens organisationsstöd
 • Rekreationsstöd till funktionsnedsatta

Mer information om Gålöstiftelsen

Handelsbanken

Handelsbankens utlysningar

Heineken Prizes

These international prizes, worth $ 200,000 each, reward outstanding achievement in the fields of:

 • Biochemistry and Biophysics
 • Cognitive Science
 • Environmental Sciences
 • History
 • Medicine

Mer information om Heineken Prizes

Hertz Donationsfond, J.A

​Göteborgs Hamn delar årligen ut donationer studenter kan ansöka om. Framlidne direktör J.A. Hertz bestämde i sitt testamente att stipendiet eller reseunderstödet ska användas för ”unga män, som i utlandet vilja tillägna sig mera djupgående kännedom och praktisk erfarenhet om utvecklingen av vårt lands handel, särskilt hamnanläggningar och sjötransporter”. Viktigt är att du med intyg kan styrka att du är antagen för studier eller praktikplats utomlands. För ytterligare information kontakta: ingvor.ingman@portgot.se Sista anmälningsdag är 15 augusti årligen.

Hiertas Minne, Stiftelsen Lars

Stiftelsen tar emot ansökningar från enskilda forskare för projekt inom alla ämnesområden. Stiftelsen tar även emot bidragsansökningar från allmännyttig förening, eller organisation, som verkar för sociala ändamål. Härutöver stöds allmännyttiga slöjder och näringar.

Mer information

Hexter & Baines Årliga Stipendium

Hexter & Baines stipendium har som mål att uppmuntra högre utbildning. Stipendiet, på 10 000 SEK, ska årligen tillfalla en motiverad och ambitiös student. Stipendiets summa ska användas till att underlätta studiekostnader.

Hexter & Baines mer information

ISACAs stipendier för examensarbeten inom IT-styrning, IT/informationssäkerhet och IT-revision

Mer information om ISACAs stipendier

Japan, Stipendier för studier i

Japanstiftelsen (stipendiestiftelsen för studier av japanskt samhällsliv)

Mer information

Sweden-Japan Foundation

Mer information

Japanese Government (Monbukagakusho) Scholarship

Mer information

Jernkontoret

Mer information om Jernkontoret

Kamprads stiftelse,Familjen

Mer information

Karlstad, Stipendier till studerande från

Karlstads kommun förvaltar ett stort antal stipendiefonder som donerats genom åren. Några stipendier gäller universitets- och högskolestuderande som tidigare studerat i Karlstad.

Mer information

KILROY Foundation

• Studies abroad
• Internship abroad
• Volunteer work abroad

More information

KK-stiftelsen - Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling

KK-stiftelsen är högskolornas forskningsfinansiär med uppdrag att stärka Sveriges konkurrenskraft. Vi finansierar forskning och kompetens-
utveckling vid Sveriges 17 nya universitet och högskolor, när den sker i samverkan med näringslivet.

Mer information om KK-stiftelsen

Konstakademien

Konstakademien förvaltar sedan många år ett antal stiftelser och fonder vars avkastning i form av stipendier och belöningar skall gå till konstnärer och arkitekter.

Mer information om Konstakademien

Kungliga och Hvitfeldtska stiftelsen med Gustaf Schillers stipendiestiftelse

Universitets- och högskolestipendium kan tilldelas studerande, som har slutbetyg från gymnasium i förutvarande Göteborg och Bohus län, är född i Göteborgs stift eller var folkbokförd där när gymnasiestudierna påbörjades inom stiftet, är mindre bemedlad, inger goda förhoppningar om framgång i vetenskapliga studier. Stipendierna delas ut av Stiftelsens styrelse efter förslag av vederbörande universitet/högskola.

Mer information och ansökningsblankett

Kungl. Fysiografiska sällskapet i Lund

Eftersom ordet fysiografi, som var gångbart vid grundandet 1772, inte längre tillhör det allmänna ordförrådet, har Kungl. Fysiografiska Sällskapet i Lund sedan en del år undertiteln: Akademi för naturvetenskap, medicin och teknik. Sällskapets uppgift är att främja vetenskaper inom dessa områden.

Mer information

Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA)

IVA uppmärksammar och belönar viktiga insatser inom naturvetenskap, teknik och ekonomi genom medaljer, stipendier och priser. Finanseringen av stipendier och priser bygger i de flesta fall på donationer.

Mer information

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien (KSLA)

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien förvaltar ett flertal stiftelser som främjar vetenskaplig forskning och utveckling inom den gröna sektorn.
Akademien delar enligt donatorernas önskemål ut anslag till synteser och analyser genom forskning, utredning, främjande, information etc., och/eller stipendier/resestipendier.

Mer information om KSLA

Kungl. Vetenskapsakademien (KVA)

Akademien delar varje år ut medel för forskning och utbildning inom de flesta vetenskapliga ämnesområden samt sociala ändamål i form av stipendier, anslag, forskarutbyte, forskartjänster och professorsanslag.

Mer information om KVA

L´Amitié Franco-Suédoise

L´Amitié Franco-Suédoise, som grundades redan 1918, har under årens lopp stött utvecklingen av de svenskfranska förbindelserna främst genom att dela ut stipendier för studier i Frankrike. Våra stipendier:

1) Stipendier för gymnasieungdomar och för dem som tagit studenten upp till tre år tidigare. Ansökan om detta stipendium skall göras senast den 15 mars och studierna skall då inte vara påbörjade. Maximalt belopp är 15 000 SEK. Ansökan ska skickas per post till: Marie-Anne Lindberg Andersson, Möjavägen 12, 132 34 Saltsjö-Boo

2) Stipendiet ”Chambre Linné” för studier i Grenoble för dem som kommit längre i sina studier. Föreningen erbjuder ett rum - ”Chambre Linné” – att hyra i den internationella studentstaden i Grenoble med ett stipendium på 20 000 kr som bidrag till hyreskostnaden. Hyran är cirka 415 euro/mån. Stipendiet är avsett för svensk medborgare som önskar bedriva vetenskaplig forskning eller postgymnasiala studier på högre nivå i ämnen med fransk inriktning. Period: vårterminen (d.v.s. 5 mån). Krav: minst Steg 3 i franska (gymnasiet). Ansökan om stipendium skall vara poststämplad senast 15 oktober och skall insändas till: Marie-Anne Lindberg Andersson, Möjavägen 12, 132 34 Saltsjö-Boo. Märk kuvertet ”L’Amitié Franco-Suédoise/Chambre Linné”. För upplysningar kontakta Marie-Anne Lindberg-Andersson: rmarieanne.lindberg.andersson@gmail.com

Lamms Minne, Stiftelsen Oscar och Lili

Stiftelsen har till ändamål att ekonomiskt stödja vetenskaplig forskning för svensk naturvård, särskilt vad avser problem sammanhängande med markvård, vattenvård, landskapsvård och växtskydd.

Mer information

Lerici, Stiftelsen C.M.

Stiftelsen C.M. Lerici har som ändamål att främja utbildning av svensk och italiensk ungdom, samt att främja vetenskaplig och konstnärlig undervisning, företrädesvis inom områden där kulturutbyte mellan Sverige och Italien är av särskilt värde.

Stipendium kan sökas av svenska medborgare för kortare utbytesprojekt i Italien och för italienska medborgare för kortare utbytesprojekt i Sverige inom områdena arkitektur, ekonomi, humaniora, juridik, konstnärliga ämnen, musik och naturvetenskapliga ämnen. Stipendium beviljas ej för finansiering av ordinarie studier eller för projekt som redan ägt rum.

Mer information

Letterstedtska föreningen

Letterstedtska föreningens uppgift är att befordra gemenskapen mellan de fem nordiska länderna på industrins, vetenskapens och konstens områden.

Mer information om Letterstedtska föreningen

Lindströms minne, Stiftelsen Fredrik

Stiftelsen Fredrik Lindströms Minne lämnar bidrag och stipendier från två olika fonder till personer mantalsskrivna i, eller med stark anknytning till, Eskilstuna kommun.

Mer information

Lundbergsstiftelserna

Lars Erik Lundbergs Stipendiestiftelse

Stiftelsens ändamål är att stödja vetenskaplig forskning och forskarutbildning inom arkitektur, byggnadsteknik, stadsplanering, boende och fastighetsförvaltning. Inom boende och fastighetsförvaltning är ett viktigt område villkoren för fastighetsägande och förvaltning med hänsyn till skatteregler, statliga och kommunala normer och lagstiftning. Stiftelsens ändamål skall i första hand främjas genom personliga stipendier till unga forskarstuderande verksamma vid tekniska högskolor och universitet i Sverige.

Lars Erik Lundbergs Stiftelse för forskning och utbildning

Ger projektstöd till forskning inom områdena företagsledning och teknisk utveckling. Stöd kan utgå till såväl seniora forskare som doktorander. Stöd utgår normalt för en projekttid om 1-3 år.

Mer information om Lundbergsstiftelserna

Längmanska kulturfonden, Stiftelsen

Fonden skall främja:

 1. humanistiska vetenskaper – inbegripet teologi och juridik
 2. naturvetenskaper – inbegripet medicin
 3. konst och litteratur – inbegripet musik, dans, film m m
 4. folkbildningsverksamhet

Mer information om Längmanska kulturfonden

Länsförsäkringsbolagens Forskningsfond

Stiftelsen stödjer vetenskaplig forskning som ligger nära människors vardagliga trygghet. Forskningen ska bidra till en ökad ekonomisk och fysisk trygghet i samhället. Inriktningen är mot behovsmotiverad forskning.

Mer information om Länsförsäkringsbolagens Forskningsfond

Markussens studiefond, Stiftelsen

Delar ut stipendier till "behövande, skötsamma och särskilt begåvade" studerande som är födda i Kronobergs län.

Mer information

MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap)

MSB fördelar årligen cirka 120 miljoner kronor på forskningsprojekt för ökat samhällsskydd och beredskap.

Mer information

MUCF.se (Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor )

Ett bidrag till forskare för studier om det civila samhället. Syftet är att öka kunskapen om det civila samhällets utveckling, organisering och samspel med samhället i övrigt. Ni kan söka bidraget: Disputerade forskare vid högskola, universitet eller annan akademisk forskningsmiljö. Forskaren ska vara projektledare och vetenskapligt ansvarig för projektet.

Mer information om Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

Naturvårdsverket

Naturvårdsverket utlyser forskningsmedel till stöd för Naturvårdsverkets och Havs- och Vattenmyndighetens arbete med miljömålen. Du som är disputerad och bedriver forskning vid universitet, högskolor, forskningsinstitut eller myndigheter som bedriver forskning som en del av sitt uppdrag, är behörig att söka. Med forskningsinstitut avses organisationer som har forskning som sin enda eller huvudsakliga verksamhet.

Mer information om Naturvårdsverkets forskningsmedel

Nilssons stipendium för studier av interkulturella relationer (SWEA International), Agneta och Gunnar

SWEA verkar för att stärka Sverigebilden utomlands och för att förmedla personliga och professionella kontakter mellan våra medlemmar i världen.

Mer information

Nissers stipendium (Vattenfall), Marie

Är du intresserad av teknik- och samhällshistoria i allmänhet? Vill du fördjupa dig i energibranschens kulturarv i synnerhet? Då kan du söka Marie Nisser-stipendiet.

Stipendiet ger en möjlighet att genomföra studier och undersökningar om Vattenfalls eller energibranschens kulturarv i de nordiska länderna. Det ska användas för att täcka arbets-, rese- och materialkostnader. Ditt arbete ska vara klart senast ett år efter att stipendiet erhållits. När arbetet är klart presenteras det för Vattenfalls Kulturarvskommitté.

Mer information

NordForsk

NordForsk er et organ under Nordisk ministerråd som finansierer nordisk forskningssamarbeid og gir råd om og innspill til nordisk forskningspolitikk.

Mer information om NordForsk

Nordiska Afrikainstitutet

Nordiska Afrikainstitutet stödjer studier om Afrika i de nordiska länderna genom sex olika stipendier.

Mer information om Nordiska Afrikainstitutet

Nordiskt Vägforum

Nordiskt Vägforums svenska avdelning delar ut stipendier för forskning och utveckling inom sina verksamhetsområden.

Mer information om Nordiskt Vägforum

Overcoming

Syftet med stipendiet är att lyfta fram en eldsjäl som överkommit eller kämpar med en inlärningssvårighet för att uppmärksamma inlärningssvårigheter. Stipendiet innebär en språkresa i 4 veckor till Paris, Costa Rica eller London. Studenter ansöker genom att skicka in en berättelse av hur de överkom sin inlärningssvårighet och hur det har påverkat deras studieresa.

Mer information om Overcoming

Philip-Sörensens stiftelse för främjande av genetisk och humanistisk vetenskaplig forskning, Erik

Stiftelsens kompletta namn är "Erik Philip-Sörensens stiftelse för främjande av genetisk och humanistisk vetenskaplig forskning" och detta namn ger en god beskrivning av stiftelsens verksamhet. Endast sökanden knutna till svenska universitet eller motsvarande kan tilldelas stöd. Medel utdelas en gång om året efter ansökan.

Mer information

Promispriset

Stipendium instiftat av Branschföreningen Promise, för bästa examensarbete inom e-learning och interaktiva medier.

Mer information om Promispriset

Promobilia, Stiftelsen

Stiftelsen främjar utveckling av tekniska hjälpmedel åt handikappade som ger möjlighet till ett mer aktivt liv, främst genom ökad rörlighet inom- och utomhus och att verka för att dessa hjälpmedel bli kända, producerade och kommer till användning på för den enskilde gynnsamma ekonomiska villkor. Stiftelsen stödjer även sådan vetenskaplig forskning som kan utmynna i nya tekniska hjälpmedel samt sådan medicinsk forskning som leder till att återskapa handikappades rörelse- och kommunikationsförmåga.

Mer information om Stiftelsen Promobilia

Riksbyggens Jubileumsfond ”Den Goda Staden”

Riksbyggens Jubileumsfond "Den goda staden" delar ut stipendier för att stödja forskning, utveckling och utbildning för bättre bomiljö inom områden som arkitektur, byggnadsteknik, fastighetsförvaltning, energiförsörjning, miljövård, samhälls- och trafikplanering.

Mer information om Riksbyggens Jubileumsfond

Rotary-stipendier

Mer information om Rotary-stipendier

Rydins stiftelse för vetenskaplig forskning, Bo

Stipendier för Bästa Examensarbete

Stiftelsen delar varje år ut fyra till sex stipendier på vardera 30.000 kronor till de bästa examensarbetena. Examensarbetet sänds senast den 30 september till Bo Rydins Stiftelse i två exemplar tillsammans med kommentarer och rekommendationer från institutionsföreståndare, handledare eller motsvarande.

Resebidrag

Resebidrag kan sökas av doktorander och motsvarande som aktivt vill delta i vetenskapliga konferenser och dylikt inom områden som Stiftelsen vill stödja. Ansökningarna behandlas löpande.

Mer information om Bo Rydins stiftelse för vetenskaplig forskning

SfU står för Stiftelsen för Främjande av Uppfinnarverksamhet

Stiftelsen etablerades 1990, och delar årligen ut runt cirka 100 000 kronor till vetenskaplig forskning om uppfinnandet villkor.

Stiftelsen grundades av Harald Romanus genom att han själv och hans framlidna maka, Aina, donerade ett startkapital till stiftelsen.

Genom att inrätta stiftelsen ville Harald Romanus stimulera till vetenskaplig forskning om uppfinnandets betingelser för att främja samhällets satsningar på uppfinnandet som en väsentlig del i den teknisk-industriella utvecklingen.

Mer information om SfU

SKAPA Utvecklingsstipendium

SKAPA Utvecklingsstipendium är instiftat till minne av uppfinnaren Alfred Nobel. Syftet med stipendiet är att ge stöd åt uppfinnare så att de kan omvandla sina produkter/tjänster till kommersiella möjligheter.

Mer information om SKAPA Utvecklingsstipendium

Skogssällskapet med närstående stiftelser, Stiftelsen

Medel för skoglig forskning, utveckling, information och utbildning.

Mer information om Stiftelsen Skogssällskapet med närstående stiftelser

SND:s resestipendium för ICPSR:s sommarskola (Svensk Nationell Datatjänst)

Inter-university Consortium for Political and Social Research – ICPSR – är en enhet vid Institute for Social Research, University of Michigan, Ann Arbor. Varje sommar anordnar ICPSR ett "Summer program in Quantitative Methods of Social Research". ICPSR:s sommarskola erbjuder ett fyrtiotal olika föreläsningsserier och workshops uppdelade på två fyraveckors sessioner. Dessutom anordnas ett femtiotal 3-5 dagars workshops.

Mer information om SND:s resestipendium

SOS-stipendiet (Global Grant)

SOS-stipendiet är ett stipendium som är öppet att söka för alla enskilda personer i hela världen för alla möjliga ändamål. Sista ansökningsdatum för SOS-stipendierna är 31 januari, 31 maj och 30 september. Vinnarna kontaktas följande månad och de publiceras också på GlobalGrant.

Mer information om SOS-stipendiet

Stenhagens fond

Bidrag till studenter vid kemiska sektionen, KTH. Stiftelsen har till ändamål att lämna understöd och stipendier i följande prioritetsordning

 1. Lämna bidrag åt studerande vid kemiska sektionen vid Kungliga Tekniska högskolan som på grund av sjukdom eller svåra ekonomiska förhållanden är i behov av hjälp under studietiden. Företräde ges till studerande vid tredje eller fjärde årskursen.Inget krav på medlemskap i Sveriges Ingenjörer.Verksamhet inom studentkåren är en merit.
 2. Lämna bidrag åt studerande i de lägre årskurserna om behov föreligger. Undantagsvis kan även ingenjörer utexaminerade från kemisektionen erhålla understöd, om de är i behov av hjälp.Inget krav på medlemskap i Sveriges Ingenjörer.Verksamhet inom studentkåren är en merit.

Ansökan Stiftelsen Rolf L. Paulssons minnesfondfond

Stiftelsen för kunskapsfrämjande inom turism

Stiftelsen för kunskapsfrämjande inom turism är en fristående stiftelse vars syfte är att främja utvecklingen av kunskap inom svensk turism.

Mer information Stiftelsen för kunskapsfrämjande inom turism

Stiftelsen för strategisk forskning (SSF)

Mer information om SSF

STINT - Stiftelsen för internationalisering av högre utbildning och forskning

STINT erbjuder ett flertal bidrags- och stipendieprogram för att stödja internationalisering vid de svenska lärosätena.

Mer information om STINT

Stockholms-Gillet i Stockholm

Delar årligen ut ett antal stipendier avseende forskning som söker klarlägga förhållanden med anknytning till Stockholms bebyggelse och kulturella utveckling.

Stockholms-Gillet

Stockholms stads Innovationsstipendier

Bakom alla idéer, företag och innovationer står en eller flera personer. Genom Stockholms stads Innovationsstipendium vill staden premiera och stimulera idérika personer att gå vidare med utvecklingsarbetet. Ansökningstiden startar i mitten av augusti och stänger i oktober. Stipendieutdelningen äger rum i Stockholms stadshus i anslutning till Nobelveckan i december.

Mer information om Stockholms stads Innovationsstipendier

Svensk Fjärrvärme

Utlyser en tävling om bästa uppsats eller examensarbete inom fjärrvärme och fjärrkyla. Tävlingsbidragen ska vara på kandidat-, magister- eller mastersnivå och bidra med ökad kunskap inom fjärrvärme, kraftvärme eller fjärrkyla och vara till nytta för fjärrvärmebranschens medlemsföretag.

Mer information om Svensk Fjärrvärme

Svensk-Franska stiftelsen

Studier eller forskning i Frankrike? Sök Svensk - Franska Stiftelsens stipendier!

Vi är en privat stiftelse, som sedan 1935 verkat för att utveckla de kulturella förbindelserna mellan Sverige och Frankrike. Detta har skett och sker genom en årlig utdelning av stipendier till studenter och forskare, som önskar bedriva studier eller vetenskaplig forskning i Frankrike. Vistelsen i Frankrike skall vara i minst två månader.

Mer information om Svensk-Franska stiftelsen

Svenska Förbundet för Kvalitet (SFK)

Mer information om Svenska Förbundet för Kvalitet

Svenska Ingeniörs Sällskapet Storbritannien

Stipendium till en student som ska studera på master eller doktorsnivå i UK.

The Society of Swedish Engineers in Great Britain (SIS)

Svenska institutet

Stipendier för Europastuder, internationella forskarstudier, Östersjöstipendier, Visbyprogrammet, stipendier för mindre fältstudier i öst för ex-jobb, stipendier för praktik i Tyskland m fl.

Mer information om Svenska institutet

Allmänna stipendiet

Avsett för masterstuderande, doktorand eller nydisputerad oavsett ämne eller fakultetstillhörighet där Rom kan erbjuda en lämplig arbetsmiljö.

Arkitektstipendiet

Avsett för arkitekt som utexaminerats från teknisk högskola (eller med motsvarande kvalifikationer) och ämnar bedriva arkitektstudier i Rom.

Svenssons Stiftelse för Belysningsteknik, Bertil och Britt

Stiftelsens syfte är att främja forskning och utbildning i belysningsteknik. Den verkar genom att dela ut stipendier till personer och institutioner.

Mer information

Sverige-Amerika Stiftelsen

Sverige-Amerika Stiftelsen delar ut stipendier för master-, doktorand- och postdoktorala studier i USA och Kanada. Stipendier kan sökas för 6-12 månaders studie-/forskningsvistelse.

Mer information om Sverige-Amerika Stiftelsen

Sveriges Ingenjörer

Sveriges Ingenjörer uppmuntrar bra idéer, välgjorda examensarbeten och studier utomlands. Vi vill också göra det möjligt för studenter som på grund av sjukdom, arbetslöshet, höga boendekostnader eller stor försörjningsbörda är i behov av tillfällig ekonomisk hjälp. Därför förvaltar Sveriges Ingenjörer ett antal stipendiefonder.

För studenter finns det en hel del olika stipendier att söka – både enskilt och i grupp. De kan framför allt sökas vid studier utomlands eller vid exjobb. Vissa stipendier riktar sig till studenter vid ett enskilt lärosäte. Andra ges till studenter inom ett visst utbildningsområde medan en stor del är mer generella. De flesta stipendier har sista ansökningsdag 1 mars eller 1 oktober. Ska du snart skriva exjobb, plugga utomlands eller behöver du tillfällig ekonomisk hjälp – ta chansen och sök.

Mer information om Sveriges Ingenjörer

Sweco

Sweco är engagerat i en rad sammanhang där personer och företag som gjort aktiva insatser för en bättre miljö belönas. Sweco lanserar ett nytt pris för att belöna energibesparande idéer och innovationer - Swecos Hugopris. Priset kommer att delas ut i tre kategorier: Inspiratörspriset, Innovationspriset och Studentpriset.

Tidigare har Sweco delat ut Stora Energipriset som gått till uppfinnare, forskare, företagare och fastighetsägare, för deras beprövade tekniska idéer där det funnits bevisade energibesparingar i byggnader. Sweco har även delat ut ett studentpris varje år till en student som skrivit ett examensarbete som visar på smarta lösningar för ett bättre klimat.

Mer information om Sweco

Såg i Syds jubileumsstiftelse

Stiftelsens syfte är att främja sågverksindustrins utveckling och då främst när det gäller de skogliga råvarorna i vid bemärkerlse

Mer information om Såg i Syds jubileumsstiftelse

Söderbergs stiftelse, Ragnar

Ragnar Söderbergs stiftelse är en privat forskningsfinansiär som stödjer forskning företrädesvis inom medicin, ekonomi och rättsvetenskap.

Mer information om Ragnar Söderbergs stiftelse

Söderbergs stiftelse, Torsten

Torsten Söderbergs Stiftelse har till ändamål att främja vetenskaplig forskning och vetenskaplig undervisnings- eller studieverksamhet av landsgagnelig innebörd varvid företrädesvis de ekonomiska, medicinska och rättsvetenskapliga områdena skall komma ifråga.

Mer information om Torsten Söderbergs stiftelse

Toptal

Mer information om Toptal

Tornspiran, Stiftelsen

Det huvudsakliga ändamålet är att främja vetenskaplig forskning och undervisnings- eller studieverksamhet.

Vi behandlar ansökningar tre gånger per år och har satt följande tre datum som sista dag för ansökan i respektive omgång:1 mars,1 augusti och 1 december.

Mer information om Tornspiran och ansökan

Travellers Club

Mer information om Travellers Club

Trygg-Hansas Forskningsstiftelse

Mer information om Trygg-Hansas Forskningsstiftelse

Uppsala Universitet

Mer information om Uppsala Universitet

Anders Wall-stipendium till Shanghai

Sökande bör ha avslutat universitets- eller högskoleutb gärna inriktning ekonomi och marknadsföring/kommunikation, vara i 25-årsålder. Gärna tala kinesiska.

Mer information om Anders Wall-stipendium

Anders Walls Stiftelser och Investor AB utlyser stipendier till London

Anders Walls Stiftelser och Investor AB lämnar till Svenska Handelskammaren i Storbritannien stipendier för att erbjuda unga, kreativa affärsbegåvningar möjligheten att fördjupa sina kunskaper inom internationell handel och affärsrelationer.

Mer information om Anders Walls Stiftelser och Investor AB

Wallenbergstiftelserna

Wallenbergstiftelserna är samlingsnamnet för de allmännyttiga stiftelser som grundats av medlemmar i familjen Wallenberg.

Mer information om Wallenbergstiftelserna

Vanbruun

VANBRUUN AB delar årligen ut ett stipendium till studenter som studerar vid svensk högskola eller universitet för utlandsstudier. Avsikten med stipendiet är att främja utlandsstudier via utbytesprogram.

Vanbruun mer info

Wenner-Gren Stiftelsernas stipendier och anslag

Wenner-Gren Stiftelserna (Stiftelsen Wenner-Gren Center för Vetenskaplig Forskning, Axel Wenner-Grens Stiftelse för Internationellt Forskarutbyte och Stiftelsen Wenner-Grenska Samfundet) stödjer internationellt vetenskapligt utbyte.

Mer information om Wenner-Gren Stiftelsernas stipendier och anslag

Vetenskapsrådet (VR)

Mer information om Vetenskapsrådet

Vin & Sprithistoriska Museet, Stiftelsen

Stipendiet delades ut för första gången 1998 och vänder sig till studenter, doktorander och disputerade.

Mer information om Vin & Sprithistoriska Museet

Värme- och Kraftföreningen

Värme- och Kraftföreningen ger från 2012 ut ett stipendium på 20 000 kronor till ett examensarbete. Examensarbetet ska vara inom vårt verksamhetsområde och bedöms efter vilken nytta det har för våra medlemmar.

Mer information om Värme- och Kraftföreningen

Värmeforsk (se Engergiforsk)

Ymer-80, Stiftelsen

Har till ändamål att främja vetenskaplig, företrädesvis svensk, polarforskning. Stipendier utdelas företrädesvis till yngre forskare för naturvetenskaplig forskning som berör arktiska och antarktiska områden. Gäller inte för arbeten i Skandinavien eller på Island. Medel tilldelas inte för egen utbildning eller kursverksamhet. Sökt senast i december, beslut i mars. Mer information ges av stiftelsens sekreterare: sven.rudberg@gmail.com

ÅForsk, Stiftelsen

ÅForsk beviljar anslag för forskning inom sina ändamålsområden.

ÅForsk beviljar stipendier för examensarbeten utomlands och till doktorander eller disputerande för presentation av forskningsresultat vid internationella konferenser.

Mer information om ÅForsk

Östersjöprogrammet BONUS

Mer information

Till sidans topp